Информация за преписката

Възложител: Община Девня
Номер: 00510-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/esko-ulichno-osvetlenie-2020
Процедура: Публично състезание
Описание: Предвидените видове работи включват най-малко, но не се ограничават до: 1. Цялостно светотехническо проектиране на системата за изкуствено външно осветление (улично осветление) на територията на населените места на община Девня; 2. Подмяна на съществуващи конвенционални осветителни тела с нови енергоефективни светодиодни осветителни тела; 3. Подмяна на амортизирани и изграждане на нови елементи от мрежата външно осветление на община Девня – електрически стълбове, конзоли, електрически захранващи табла, канална и въздушна електрическа кабелна мрежа; 4. Внедряване на нова интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление, позволяваща надграждане с цел следене и управление и на други показатели и параметри на транспортната и инженерна инфраструктура, както и на околната среда и микроклимат на територията на община Девня; 5. Мониторинг и наблюдение на системата за външно изкуствено осветление на община Девня, с цел осигуряване на гарантираното годишно потребление.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980923   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
2   980924   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
3   984724   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         17.06.2020 г.  17.06.2020 г. 
4   997485   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.10.2020 г.  19.10.2020 г.