Версия за печат

00510-2020-0006

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

3. Енергийна ефективност...


Решение номер 1002-204 от дата 05.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000096345

BG33, Община Девня, бул. Съединение № 78, За: Кънчо Минчев - Началник отдел ФСМДОКХД, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Инженеринг – проектиране, внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня чрез договор с гарантиран резултат

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е сключване на Договор с гарантиран резултат по смисъла на чл. 72 и 73 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за системата за външно изкуствено осветление на територията на община Девня. В предмета на поръчката се включва сключване на Договор с предмет: „Инженеринг - проектиране, внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня, чрез договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор)" във вид, който да позволи достигането на енергопотребление, съгласно Доклади за обследване за енергийна ефективност, намаляване на парниковите емисии, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. Предвидените видове работи включват най-малко, но не се ограничават до: 1. Цялостно светотехническо проектиране на системата за изкуствено външно осветление (улично осветление) на територията на населените места на община Девня; 2. Подмяна на съществуващи конвенционални осветителни тела с нови енергоефективни светодиодни осветителни тела; 3. Подмяна на амортизирани и изграждане на нови елементи от мрежата външно осветление на община Девня – електрически стълбове, конзоли, електрически захранващи табла, канална и въздушна електрическа кабелна мрежа; 4. Внедряване на нова интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление, позволяваща надграждане с цел следене и управление и на други показатели и параметри на транспортната и инженерна инфраструктура, както и на околната среда и микроклимат на територията на община Девня; 5. Мониторинг и наблюдение на системата за външно изкуствено осветление на община Девня, с цел осигуряване на гарантираното годишно потребление на електрическа енергия и изпълнение на енергоефективните меркиза целия срок на договора. Видовете работи трябва да бъдат извършени на два етапа: - Етап I – Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в системата за улично осветление; - Етап II - Енергиен мониторинг и мениджмънт на системата за улично осветление на община Девня. Срокът за изпълнение на всички дейности от настоящата поръчка е по предложение на участниците, но не по-дълъг от 11 (единадесет) години. Срокът за проектиране не може да е по-кратък от 60 календарни дни и по-дълъг от 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Срокът за изпълнение на СМР по съпътвстващи дейности и СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в системата за улично осветление не може да е по-кратък от 200 календарни дни и да е по-дълъг от 275 календарни дни, считано от датата на Констативния протокол за приемане и одобряване/съгласуване на проекта от Възложителя. Времето за съгласуване и одобрение на поректа не се включва в срока за изпълнение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции, тъй като системата за улично осветление, управление и мониторинг е единна и неделима и не подлежи на разделяне на части.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1478370 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура по провеждане на публично състезание се организира и провежда на основание чл. 178, ал. 1, чл. 18, ал. 1, т.12, вр. чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с оглед размера на прогнозната й стойност. ВАЖНО: За Възложителя е в сила разпоредбата на § 131, ал. 3 от ПЗРЗОП, съгласно която за обществените поръчки, чието възлагане е започнало след 31 декември 2019 г., но до датата, определена в графика по ал. 1, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г., като разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а", чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 се прилагат в редакцията от 1 януари 2020г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодатеството на държавата, в която обединението е установено.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадено в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока за публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № 1002-469/12.11.2019г. на Кмета на Община Девня