Деловодна информация
00510
Изх.1500-67 05/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00510-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000096345
бул. Съединение № 165
Девня BG33 9162 България
Кънчо Минчев - Началник отдел ФСМДОКХД +359 51947011
kmet@devnya.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/esko-ulichno-osvetlenie-2020


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/esko-ulichno-osvetlenie-2020
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг – проектиране, внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня чрез договор с гарантиран резултат
45316100      
Строителство

Предвидените видове работи включват най-малко, но не се ограничават до:
1. Цялостно светотехническо проектиране на системата за изкуствено външно осветление (улично осветление) на територията на населените места на община Девня;
2. Подмяна на съществуващи конвенционални осветителни тела с нови енергоефективни светодиодни осветителни тела;
3. Подмяна на амортизирани и изграждане на нови елементи от мрежата външно осветление на община Девня – електрически стълбове, конзоли, електрически захранващи табла, канална и въздушна електрическа кабелна мрежа;
4. Внедряване на нова интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление, позволяваща надграждане с цел следене и управление и на други показатели и параметри на транспортната и инженерна инфраструктура, както и на околната среда и микроклимат на територията на община Девня;
5. Мониторинг и наблюдение на системата за външно изкуствено осветление на община Девня, с цел осигуряване на гарантираното годишно потребление.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1478370      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45316100      
50232110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България, област Варна, населените места на територията на община Девня

Предмет на обществената поръчка е сключване на Договор с гарантиран резултат по смисъла на чл. 72 и 73 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за системата за външно изкуствено осветление на територията на община Девня. В предмета на поръчката се включва сключване на Договор с предмет: „Инженеринг - проектиране, внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня, чрез договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор)" във вид, който да позволи достигането на енергопотребление, съгласно Доклади за обследване за енергийна ефективност, намаляване на парниковите емисии, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. Предвидените видове работи включват най-малко, но не се ограничават до:
1. Цялостно светотехническо проектиране на системата за изкуствено външно осветление (улично осветление) на територията на населените места на община Девня;
2. Подмяна на съществуващи конвенционални осветителни тела с нови енергоефективни светодиодни осветителни тела;
3. Подмяна на амортизирани и изграждане на нови елементи от мрежата външно осветление на община Девня – електрически стълбове, конзоли, електрически захранващи табла, канална и въздушна електрическа кабелна мрежа;
4. Внедряване на нова интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление, позволяваща надграждане с цел следене и управление и на други показатели и параметри на транспортната и инженерна инфраструктура, както и на околната среда и микроклимат на територията на община Девня;
5. Мониторинг и наблюдение на системата за външно изкуствено осветление на община Девня, с цел осигуряване на гарантираното годишно потребление на електрическа енергия и изпълнение на енергоефективните меркиза целия срок на договора.
Видовете работи трябва да бъдат извършени на два етапа:
- Етап I – Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в системата за улично осветление;
- Етап II - Енергиен мониторинг и мениджмънт на системата за улично осветление на община Девня.
Срокът за изпълнение на всички дейности от настоящата поръчка е по предложение на участниците, но не по-дълъг от 11 (единадесет) години. Срокът за проектиране не може да е по-кратък от 60 календарни дни и по-дълъг от 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Срокът за изпълнение на СМР по съпътвстващи дейности и СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в системата за улично осветление не може да е по-кратък от 200 календарни дни и да е по-дълъг от 275 календарни дни, считано от датата на Констативния протокол за приемане и одобряване/съгласуване на проекта от Възложителя. Времето за съгласуване и одобрение на поректа не се включва в срока за изпълнение.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
1478370      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
132

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от групата и категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – строежи трета група, втора или по-висока категориястроежи или да има регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или представя копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с талон, валиден към датата на сключване на договора по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, може да представя годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и справки за общия оборот.
2. Участникът следва да има валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ). За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя.Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на застраховката по чл. 171, ал. 1 ЗУТ, издаден от компетентните органи на държавата, в която са установени.


1. Участникът следва да е постигнал положително съотношение между сбора от активи и пасиви на базата на данните от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на участника към 31 декември 2019 година, представени в хиляди левове (хил. лв.), при коефициент на съотношението не по-малко от 1,5 за обща ликвидност и 1,0 за бърза ликвидност.
Положителното съотношение се определя чрез показателите „Коефициент за обща ликвидност“ и „Коефициент за бърза ликвидност“, методът за чието изчисляване е посочен в документацията за обществената поръчка.
2. Участникът следва да разполага с валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя като лице, изпълняващо строителна дейност за строителни дейности за обекти от трета група, втора или по-висока категория, в размер не по-нисък от определения вчл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството. Деклариране - в ЕЕДОП. Доказване - участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя заверено за вярно с оригинала копие от съответния сертификат.
2. Участникът следва да прилага системи за опазване на околната среда. Деклариране - в ЕЕДОП. Доказване - участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя заверено за вярно с оригинала копие от съответния сертификат.
3. Участникът трябва да разполага с ръководен и изпълнителски състав с определена професионална компетентност за изпълнение на проектантските и строително-монтажните и електро-монтажните работи от поръчката. Деклариране - в ЕЕДОП. Доказване - участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя списък на членовете на ръководния и изпълнителския състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, доказващи професионалната им компетентност.


1. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, съгласно международен стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.
2. Участникът следва да прилага системи за опазване на околната среда, съгласно международен стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалентен.
3. Участникът следва да разполага с ръководен и изпълнителски състав, включващ най-малко следните длъжности:
1/ Ръководител проект, инженер, притежаващ диплома за завършено висше образование с образователна степен бакалавър/магистър в сферата на електроенергетиката или телекомуникациите и придобит опит в сферата на енергийния мениджмънт или управление и мониторинг на системи външно изкуствено осветление с повече от 2000 броя осветителни тела.
2/ Специалист по системи за управление и автоматизация, притежаващ диплома за завършено висше образование с образователна степен бакалавър/магистър, специалности „Автоматизация на управлението” или „Радиоелектроника” или еквивалентна и придобит общ професионален опит с продължителност на опита не по-малко от 3 (три) години и участие в изпълнението на поне един проект с автоматизирана система за управление на улично осветление.
3/ Електроинженер, притежаващ диплома за завършено висше образование с образователна степен бакалавър/магистър , специалност „Електроинженер” или еквивалентна, да има опит по специалността не по-малко от 3 (три) години в изграждане и/или основен ремонт и/или поддръжката на системи за публично осветление и/или мрежи ниско напрежение и придобит специфичен професионален опит при изграждане и/или реконструкция на поне два обекта с предмет и обем, идентични или сходни, с този на поръчката;
Забележка: Под „проект с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката“ се разбира специализирано техническо ръководство на обект при изграждане и/или реконструкция и/или модернизиране и/или основен ремонт на системи за улично и/или парково осветление с не по-малко от 2000 бр. осветителни тела.
4/ Проектант по специалност „Електро", инженер, притежаващ диплома за завършено висше образование, образователна степен “Магистър”, специалност „Електротехника” или еквивалентна, притежаващ валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност и специфичен професионален опит минимум 3 (три) години в изготвянето на технически и/или работни проекти за ново изграждане и/или реконструкция и възстановяване на улични осветителни уредби и да е ръководил/изготвил минимум 1 технически и/или работен проект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката;
Забележка: Под „проект с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката“ се разбира проектиране на изграждане и/или реконструкция и/или модернизиране на системи за улично и/или парково осветление с не по-малко от 2000 бр. осветителни тела.
5/ Координатор по ЗБУТ, притежаващ придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163 а, ал. 2 от ЗУТ; да притежава валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс на обучение по Наредба №2 от 22.03.2004г.(обн. ДВ. Бр. 37/2004г.) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентно и минимум 3 год. професионален опит по специалността.
Забележка: Участникът може да предложи и други експерти, ръководен и проектантски състав, извън определените от Възложителя, за да представи цялостната си визия за изпълнение на поръчката от гледна точка на необходимите човешки ресурси. Всички предложени от участника проектанти трябва да притежават валидно удостоверение за проектантска правоспособност за съответната специалност. Участникът посочва за всяка от позициите на екипа/експертите отделни лица (едно лице не може да съвместява две позиции от изискуемия персонал и/или ръководен състав). При използване на експерти-чуждестранни лица, (продължава в Раздел VI.3)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят е длъжен стриктно да следи и контролира всички аспекти на строителните и ремонтни работи на обекта и най-вече тези, отнасящи се до изпълнението и качеството. Изпълнителят се задължава при изпълнението на строителните и ремонтни работи на обекта да спазва изискванията на действащите в страната технически норми и стандарти или еквивалентни, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и др. Изпълнителят следва да предостави и да се обвърже с гаранции по отношение на използваните материали и извършените от него работи при изпълнение на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Девня, бул. Съединение 78, сградата на Община Девня, етаж 3, заседателна зала

По отношение на упълномощените лица и процедурата на отваряне се прилагат разпоредбите на чл.54, ал. 1 от ППЗОП. Упълномощените лица, присъставащи на публичните заседания, следва да представят на комисията изрично писмено пълномощно за представителство на участника по настоящата процедура.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

(продълж. от III.1.3) доказването на съответствие с изискванията за образователно-квалификационна степен и професионалната квалификация се удостоверява и с посочване на еквиваленти на изброените специалности. Под еквивалентно образование или еквивалентна специалност следва да се разбира, придобито образование или специалност, приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите, посочени по-горе.
По отношение на експертите, които не са български граждани, се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионална квалификация, придобита в други държави членки и трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на МС № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година, относно признаването на професионалните квалификации.
Изискв. по отн. на личн. съст. на участниците:
За участн. в процед. следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП, което се удост. с попълв. на съотв. поле на ЕЕДОП. Участник, за когото са налице някои от осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предст. доказ., че е предприел мерки, гарантиращи неговата надеждност, което се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП. Възлож. отстр. от процедурата участник, за когото са налице обст. по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСТЛДТС, наличието или липсата на които се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП, както и с предст. на декл. по образец. Други осн. за отстр. - националните осн. по ЕЕДОП и осн. по чл. 107 ЗОП.
Възлож. не изисква обедин. да имат опр. правна форма, за да могат да предст. оферта. Когато опр. изпълнител е неперсониф. обед. на ФЛ и/или ЮЛ, догов. се скл. след представ. завер. копие от удост. за данъчна и/или БУЛСТАТ рег., или еквив. докум. съгл. законод. на страната, където е установ. обед.
Разм. на гаранцията за изпълн. е 3 % от ст-стта на дог. Гаранцията за изпълн. се предст. в една от сл. форми: парична сума, банк.гаранция, застраховка. Услов. и срок. за задърж. или освоб. на гаранцията за изпълн. се урежд. в договора.
Изпълнителят следва да финанс. пълн. обем на инвест. по енергоефект. мерки (ЕСМ), посочени в докл. за енерг. ефективност, изцяло със собствени и/или привл. средства на разср. плащане. Възст. от страна на възлож. на вложените от изп. средства за инвест. ще стане за срок до 10 (десет) години, след завършв. и прием. на дейностите. Лихв. по погас. планове е в размер, съобразно офертата на изпълн. но не по-висок от 3,00 % (три на сто) на годишна база, върху ст-стта на оставащата сума. Изплащ. на инвест. ще се изв. в съотв. с условията на догов. Подр. начин за разплащ. е посочен в проекта за дог. към докум. за участие. Недопуст. е представ. на оферти, чието ценово предл. надхв. разм. на прогноз. стойност на поръчката. Съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание от комисията.
Органите, от които участн. могат да получ. необх. инф. за прилож. правила и изисквания св. с данъци и осигуровки, опазв. на ок. среда, закр. на зает. и усл. на труд, които са в сила в Република България са: Министъра на финансите (http://www.minfin.bg/), Директорът на Национална агенция за приходите (http://www.nap.bg/), Директорът на Национален осигурителен институт (http://www.noi.bg/), министъра на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/), министъра на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp), Директорът на Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), Директорът на Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 ал. 1 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва