Информация за преписката

Възложител: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Номер: 00251-2020-0005
Адрес на профила на купувача: https://profil-na-kupuvacha.shu.bg/remont-na-sgrada-varna2020/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на сграда, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980798   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
2   980800   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
3   981686   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
4   993574   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.09.2020 г.  09.09.2020 г. 
5   1001255   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         02.12.2020 г.  02.12.2020 г. 
6   1001949   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2020 г.  10.12.2020 г.