Информация за преписката

Възложител: Община Лом
Номер: 00116-2020-0008
Адрес на профила на купувача: http://oalom.acstre.com/section-19-profil_na_kupuvacha.html
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предмет на настоящата поръчка е аварийно възстановяване на разрушената пътна настилка и разчистване на наносни отложения от кал и баластра, с цел осигуряване на гражданите на достъп до имотите им, условия за безопасност на движението, проходимост на улиците за коли на спешна помощ, полиция, пожарна и личните МПС на живущите. Аварийното възстановяване проходимостта на улиците, компрометирани от поройните дъждове обхваща пълно или частично възстановяване на пътното легло, отстраняване на отложените инертни материали, подобряване на параметрите на хоризонталните и вертикални криви и нивелетата, нарушени в следствие изравянето от обилните повърхностни води, чрез насипване на каменна фракция и уплътняването й. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди по уличното платно и възстановяване на проходимостта на улиците. Транспортното натоварване по уличната мрежа е със средна интензивност и е предимно от леки и лекотоварни автомобили. Второстепенната улична мрежа е с незначително транспортно натоварване. Аварийното възстановяване предвижда габарита да се запази, като елементите на хоризонталните криви следват геометрията на съществуващите улици и нивелетата е съобразно запазване на съществуващото положение на улиците. Надлъжните наклони да се изпълнят в диапазон от 0,3% до 5,0%. След изгребване на наносните отлагания – кал, баластра и разрушена асфалтова настилка, за елиминиране на ровините и изравняване на нивото се предвижда профилиране и уплътняване на земната основа, полагането на каменна фракция 0-56 мм със средна дебелина 20 см за подосновен пласт с уплътняване и полагане на пътна основа от каменна фракция 0-40 мм с дебелина 20 см с уплътняване. Отводняването на улиците да се осъществява с подходящи надлъжни и напречни наклони. 1. ул. "Беласица" гр. Лом - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 742.50 м3; 2. ул. "Арда" гр. Лом - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 304.75 м3; 3. ул. "Солун" с. Замфир - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 400.00 м3; 4. ул. "Раковска" с. Замфир - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 450.80 м3; 5. ул. "Сливница" с. Замфир - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 402.50 м3; 6. ул. "Шипка" с. Замфир - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 804.65 м3.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979853   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.06.2020 г.  01.06.2020 г. 
2   986286   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.07.2020 г.  03.07.2020 г. 
3   1036721   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.08.2022 г.  01.08.2022 г.