Версия за печат

00116-2020-0008

BG-Лом:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер С-6 от дата 01.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320840

BG312, Община Лом, ул. Дунавска № 12, За: Анна Йорданова, Мария Преславова, Цветелина Миронова, България 3600, Лом, Тел.: 0971 69138, E-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, Факс: 0971 66026

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://oalom.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oalom.acstre.com/section-19-profil_na_kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Аварийно възстановяване на улични настилки на територията на община Лом“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е аварийно възстановяване на разрушената пътна настилка и разчистване на наносни отложения от кал и баластра, с цел осигуряване на гражданите на достъп до имотите им, условия за безопасност на движението, проходимост на улиците за коли на спешна помощ, полиция, пожарна и личните МПС на живущите. Аварийното възстановяване проходимостта на улиците, компрометирани от поройните дъждове обхваща пълно или частично възстановяване на пътното легло, отстраняване на отложените инертни материали, подобряване на параметрите на хоризонталните и вертикални криви и нивелетата, нарушени в следствие изравянето от обилните повърхностни води, чрез насипване на каменна фракция и уплътняването й. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди по уличното платно и възстановяване на проходимостта на улиците. Транспортното натоварване по уличната мрежа е със средна интензивност и е предимно от леки и лекотоварни автомобили. Второстепенната улична мрежа е с незначително транспортно натоварване. Аварийното възстановяване предвижда габарита да се запази, като елементите на хоризонталните криви следват геометрията на съществуващите улици и нивелетата е съобразно запазване на съществуващото положение на улиците. Надлъжните наклони да се изпълнят в диапазон от 0,3% до 5,0%. След изгребване на наносните отлагания – кал, баластра и разрушена асфалтова настилка, за елиминиране на ровините и изравняване на нивото се предвижда профилиране и уплътняване на земната основа, полагането на каменна фракция 0-56 мм със средна дебелина 20 см за подосновен пласт с уплътняване и полагане на пътна основа от каменна фракция 0-40 мм с дебелина 20 см с уплътняване. Отводняването на улиците да се осъществява с подходящи надлъжни и напречни наклони. 1. ул. "Беласица" гр. Лом - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 742.50 м3; 2. ул. "Арда" гр. Лом - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 304.75 м3; 3. ул. "Солун" с. Замфир - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 400.00 м3; 4. ул. "Раковска" с. Замфир - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 450.80 м3; 5. ул. "Сливница" с. Замфир - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 402.50 м3; 6. ул. "Шипка" с. Замфир - Изкоп за почистване на разрушена конструкция и почистване на наноси, включително натоварване на транспорт, извозване на депо на 8 км и всички свързани с това разходи, 804.65 м3.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството и характера на работите не позволяват обособяването им на отделни позиции и съответно изпълнението им от ралични изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 365161 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Посоченото правно основание изисква: - преди датата на решението за откриване на процедурата да е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия по възлагане на строителството; - същите са породени от настъпване на изключителни обстоятелства; - за преодоляването на последиците от които не могат да бъдат спазени сроковете, включително съкратените за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне по ЗОП. - обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност не се дължат на действия или бездействия на възложителя. Съгласно параграф 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „изключителни обстоятелства” са такива обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Фактическа обстановка: В резултат на проливните дъждове от 19 до 21.05.2020 г. и особено интензивния валеж от 20.05.2020 г. с количество от 45.0 л/м, паднали за около два часа, са разрушени пътните настилки и нанесени отложения от баластра и кал на улиците: „Райко Даскалов“ и „Цанко Церковски“ в кв. Момин брод; ул. „Добруджа“, ул. „Поп Богомил“, ул. „Кубадин“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Петър Берон“, ул. „Дедеагач“, ул. „Червена стена“, ул. „Гургулят“, ул. „Аспарухов хълм“, ул. „Беласица“ и ул. „Арда“ в гр. Лом; ул. „Солун“, ул. „Раковски“, ул. „Сливница“ и ул. „Шипка“ в село Замфир. Експлоатационното състояние е много тежко – уврежданията обхващат около 80 % от пътната настилка при отклонения от нормалните параметри и норми от 100 %. Количеството наноси допълнително усложняват и препятстват движението на пешеходци и моторни превозни средства. Улиците са практически непроходими за моторни превозни средства. За осигуряване достъпа на живущите по тези улици до имотите им и възможността за достъп на колите на Бърза помощ, полиция и пожарна е необходимо да бъдат предприети незабавни мерки за изпълнението на неотложни възстановителни мероприятия, изразяващи се в подравняване на улиците, изгребване на наносите, засипване с дава пласта трошено-каменна фракция и уплътняване. Същевременно, поради прогнозираните обилни валежи, на практика за изпълнението на строително-ремонтните дейности трябва да бъде изпълнено в един стриктно фиксиран, непродължителен период от време, поради което не могат да бъдат спазени сроковете, включително съкратените за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне по ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1)."КИД ПЛЮС" ЕООД, ЕИК 200833802 2). "ЛЮНИК" ЕООД, ЕИК 175251156 3). "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД, ЕИК 131070485

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнението на договора ще се счита за възложено под отлагателното условие за осигурено финансиране. Предвидено е финансирането на обществената поръчка да бъде осигурено от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-Р ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ