Версия за печат

00116-2020-0008

BG-Лом:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320840

BG312, Община Лом, ул. Дунавска 12, За: Анна Йорданова, Мария Преславова, Цветелина Миронова, България 3600, Лом, Тел.: 0971 69158, E-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, Факс: 0971 66026

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://oalom.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oalom.acstre.com/section-19-profil_na_kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 979853 от 01.06.2022 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00116-2020-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е аварийно възстановяване на разрушената пътна настилка и разчистване на наносни отложения от кал и баластра на улици, с цел осигуряване на гражданите на достъп до имотите им, условия за безопасност на движението, проходимост на улиците за коли на спешна помощ, полиция, пожарна и личните МПС на живущите. Аварийното възстановяване проходимостта на улиците, компрометирани от поройните дъждове обхваща пълно или частично възстановяване на пътното легло, отстраняване на отложените инертни материали, подобряване на параметрите на хоризонталните и вертикални криви и нивелетата, нарушени в следствие изравянето от обилните повърхностни води, чрез насипване на каменна фракция и уплътняването й. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди по уличното платно и възстановяване на проходимостта на улиците. Транспортното натоварване по уличната мрежа е със средна интензивност и е предимно от леки и лекотоварни автомобили.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 151 от 24.06.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, КАРО ТРЕЙДИНГ ООД, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 21 (сграда „Крит“), вх. В, ап. 1В, България 1404, София, Тел.: 02951-6178, E-mail: karotrading@abv.bg, Факс: 02858-1078

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Аварийно възстановяване на улични настилки на територията на община Лом

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

24.06.2020 г. 

Крайна дата

25.07.2022 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
364170.88 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.07.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
180401.81 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.08.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Георги Гаврилов Георгиев
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Лом