Информация за преписката

Възложител: Община Костинброд
Номер: 00035-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/27415
Процедура: Публично състезание
Описание: Строително - монтажни работи за реконструкция и ремонт на две спортни площадки, вертикална планировка, ограда и покрив на СУ „Д-р Петър Берон“ –гр. Костинброд. За изпълнение на СМР е издадено едно разрешение за строеж № 120/31.07.2018 г., което засяга един и същи обект – сградата на училището с прилежащото му дворно пространство, включително ограда, две спортни игрища и вертикална планировка. Необходимите характеристики и спецификации на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации – Приложение № 2 към, Одобрения инвестиционен проект – сканиран и приложен като Приложение № 5 и Количествено-стойностната сметка – Образец № 5а към Документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978638   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
2   978639   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
3   994143   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.09.2020 г.  15.09.2020 г.