Деловодна информация
00035
08-00-56.1 22/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00035-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
инж.Габриела Трайкова - зам.-кмет УТ, ОС и Е7 за технически въпроси; Снежа Трендафилова - директор на дирекция Оп и ОП и П и главен юрисконсулт: за публикацията +359 72168712/+359 72168715
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/27415


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/27415
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд ОП 2020-6
45214220      
Строителство

Строително - монтажни работи за реконструкция и ремонт на две спортни площадки, вертикална планировка, ограда и покрив на СУ „Д-р Петър Берон“ –гр. Костинброд. За изпълнение на СМР е издадено едно разрешение за строеж № 120/31.07.2018 г., което засяга един и същи обект – сградата на училището с прилежащото му дворно пространство, включително ограда, две спортни игрища и вертикална планировка. Необходимите характеристики и спецификации на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации – Приложение № 2 към, Одобрения инвестиционен проект – сканиран и приложен като Приложение № 5 и Количествено-стойностната сметка – Образец № 5а към Документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
850900.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град Костинброд

Строително - монтажни работи за реконструкция и ремонт на две спортни площадки, вертикална планировка, ограда и покрив на СУ „Д-р Петър Берон“ –гр. Костинброд. За изпълнение на СМР е издадено едно разрешение за строеж № 120/31.07.2018 г., което засяга един и същи обект – сградата на училището с прилежащото му дворно пространство, включително ограда, две спортни игрища и вертикална планировка. Необходимите характеристики и спецификации на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации – Приложение № 2 към, Одобрения инвестиционен проект – сканиран и приложен като Приложение № 5 и Количествено-стойностната сметка – Образец № 5а към Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на техническото предложение    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
850900.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект №: BG06RDNP001-7.002-0021 по БФП BG06RDNP001-7.002-0021-C01/13.03.2020г. по ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2.

Обявената прогнозна стойност на строителството в размер на 850 900,54 лв. без вкл. ДДС, се формира от стойностите за изпълнение на отделните дейности, предвидени за изпълнение в предмета на поръчката, като същите за задъжителни за участицие, като лимитират предвидената максимална стойности за изпълнение, която Възложителят може да осигури.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи, попадащи в обхвата на първа група, минимум четвърта категория или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи на минимум първа група, четвърта категория, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТи ли еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на категорията строежа - предмет на поръчката.При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

1.Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща поне минималната застрахователна сума за вида строеж, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на категорията строежа - предмет на поръчката, а именно: първа група четвърта категория строежи.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне един строителен обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, изискването се доказва със списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен инженерно-технически състав с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката: Технически ръководител на обекта, Експерт по здравословни и безопасни условия на труд, Експерт по контрол на качеството. При подаване на оферта, съответствието с изискванията се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на списък на ръководния, инженерно-технически състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или да прилагат еквивалентни мерки за качество, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи на сгради или еквивалентно. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на документа.
4.Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или да прилагат еквивалентни мерки, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи на сгради или еквивалентно. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на документ.


1.През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне един строителен обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
* За „строителен обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности, свързани с изграждане/реконструкция/основен ремонт на сгради, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория строежи по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“ и/или б. „д“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики – за строежи, изпълнени извън страната. За изпълнен, се счита, обект, приет с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) или друг еквивалентен документ, удостоверяващ предаването на строежа от изпълнителя на възложителя.
2.Изисквания към експертния състав: 1.Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, притежаващо степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, а именно: да е строителен техник, инженер или архитект, или с еквивалентно образование или специалност, както и притежаващо професионален опит като технически ръководител при изпълнение на поне един обект за: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради, попадащи в обхвата на минимум първа група четвърта категория строежи по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ и/или б. „д“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната; 2. Експерт по здравословни и безопасни условия на труд – лице, притежаващо валиден сертификат/удостоверение или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „длъжностно лице по ЗБУТ“ или еквивалентна, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МРРБ или еквивалентен, както и притежаващо професионален опит като длъжностно лице по ЗБУТ при изпълнение на поне един обект за: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория строежи по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б.„б“ и/или б. „д“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната; 3. Експерт по контрол на качеството – лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, а за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и притежаващо професионален опит като експерт по контрол на качеството при изпълнение на поне един обект за: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория строежи по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“ и/или б. „д“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната
3. 3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или да прилагат еквивалентни мерки за качество, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи на сгради или еквивалентно.
3.Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или да прилагат еквивалентни мерки за качество, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи на сгради или еквивалентно.
4. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или да прилагат еквивалентни мерки, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи на сгради или еквивалентно. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Изпълнителят трябва да предостави при сключване на договора и да поддържа валидна за целия срок на изпълнението му, гаранция за изпълнение в размер от 1 % от стойността на договора, без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от формите, по чл. 111, ал. 5 от ЗОП: - парична сума, преведена по сметка на община Костинброд; - банкова гаранция на същата стойност; - застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. При банков превод: той се нарежда по сметка за гаранции на община Костинброд: Банка: УниКредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN):BG 11 UNCR 9660 3369 0391 11; 2. Изпълнителят трябва да е представил изисканите от Възложителя документи при сключване на договор, за доказване на относимите обстоятелства в ЗОП и в хода на изпълнение на договора да уведоми Възложителя при настъпили промени в тях. 3. Предвижда се авансово плащане до 50% от стойност договора, при условията в документацията и гаранция.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/02/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Общинска администрация Костинброд, гр.Костинброд, ул. Охрид №1, ет.2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно - оригинал или копие заверено от участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В настоящата процедура, се прилагат следните основания за отстраняване: 1) съобразно чл.55, ал.1 от ЗОП: А) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; Б) лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност (а именно: упражняване на строителен надзор по време на строителство), съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; В) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; Г) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; Д) опитал е да: 1. повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
2. получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка
2) други национални основания за отстраняване, а именно: А). наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; Б). обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, В) Както и: 1) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
2) участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 1. предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
2. правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; 3) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5; 4) участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП; 5) участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок; 6) лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.Липсата на обстоятелствата по т.1 и т.2, б. „А“ и „Б“ се попълва в ЕЕДОП в част III Основания за изключване, раздел Г „Други основания изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания са: Относно приложимите норми към строителството: МРРБ (http://www.mrrb.government.bg/), ДНСК http://www.dnsk.mrrb.government.bg/) като и към Камарата на строителите в България (https://www.ksb.bg/); Относно данъци и осигуровки: Министерство на финансите (http://www.minfin.bg/). НАП (http://www.nap.bg/); Относно закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/),Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), ИА ГИТ (http://www.gli.government.bg/), ГД „ПБЗН“ (https://www.mvr.bg/gdpbzn);Относно опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (https://www.moew.government.bg/).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В съответствие с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - (7 седем дневен) срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Обществени поръчки и оперативни програми и проекти при Общинска администрация - община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/27415 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва