Версия за печат

00035-2020-0006

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-05-192 от дата 22.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, Община Костинброд, ул.Охрид №1, За: инж. Габриела Георгиева - зам.-кмет УТ, ОС и Е: за техническата част; Снежа Трендафилова - директор на дирекция ОП и ОП и П и главен юрисконсулт: за публикацията, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359 72168712; 00359 72168715, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 0721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/27415.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва реконструкция и ремонт на две спортни площадки, вертикална планировка, ограда и покрив на СУ „Д-р Петър Берон“ –гр. Костинброд. За изпълнение на предвидените СМР е издадено едно разрешение за строеж, което засяга един и същи обект – сградата на училището с прилежащото му дворно пространство, вкл. ограда, две спортни игрища и вертикална планировка. Необходимите характеристики и спецификации на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации – Приложение № 2 към, Одобрения инвестиционен проект – сканиран и приложен като Приложение № 5 и Количествено-стойностната сметка – Образец № 5а към Документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

проект №: BG06RDNP001-7.002-0021 „Реконструкция и оборудване на СУ „д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд, находящи се в УПИ I, кв. 88, по действащия ПУП на гр. Костинброд, община Костинброд”е с осигурено финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” пo Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Договор за отпускане на БФП BG06RDNP001-7.002-0021-C01 / 13.03.2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите от предмета на поръчката са неделими. В тази връзка за качественото изпълнение на поръчката дейностите предмет на поръчката трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Различните видове СМР, включително и доставката и монтаж на оборудване - спортни съоръжения, включени в предмета на обществената поръчка, не се отличават със специфика и са типични за този вид строеж, което позволява възлагането им на един и същ икономически оператор, без с това да се нарушават принципите за лоялна конкуренция и недопускане на дискриминация. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции и възлагането им на различни икономически оператори би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение строително – монтажни работи, предвидени в инвестиционния технически проект, са взаимосвързани и са част от изпълнението на един обект и разделянето им е както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качественото и срочно изпълнение на поръчката. Безспорно взаимообвързани са също така и отделните строителни интервенции, включени в предметния обхват на изпълнение от обекта на възлагане, чието функционално предназначение и техническо изпълнение не позволява механичното им разделяне в отделни обособени позиции, съответно, разделянето би довело до невъзможност за качествено изпълнение на съответната част от инвестиционния проект. Евентуалното разделяне на поръчката на обособени позиции и произтичащата от това възможност за възлагането им на различни изпълнители, би могло да доведе до различни начало и край на строителството, а оттам и до разминаване и неприемливо отлагане във времето на въвеждането на строежа в експлоатация.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 850900.54 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл.18, ал.1, т.12 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗОП. Предвид разпоредбата на чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез „публично състезание” по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. За обекта е налице техническа документация, което позволява достатъчно точно да се определи прогнозната стойност и предметът на обществената поръчка. Въз основа на техническата документация е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: е 850900.54 без включен ДДС. Като взехме в предвид, че прогнозната стойност на поръчката, в това число възложените през изминалата година и планираните през настоящата бюджетна година СМР е под праговете на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на специфични процедури, считаме че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Публично състезание”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната страница на Възложителя: в административна преписка на поръчката с идентификатор ОП 2020-6, с хипервръзка на адреса: http://kostinbrod.bg/archives/27415

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП (който е 7дни отпубликуване на обявлението)- срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Трайко Андреев Младенов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Костинброд