Информация за преписката

Възложител: Община Костинброд
Номер: 00035-2020-0005
Адрес на профила на купувача: https://kostinbrod.bg/archives/27449
Процедура: Публично състезание
Описание: Строителство на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд, в обхвата на одобрен технически проект, за който има Разрешение за строеж №85/30.09.2016 г., с промяна със Заповед № 26/21.09.2018 г. на гл.архитект на община Костинброд. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978606   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
2   978607   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
3   999771   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.11.2020 г.  13.11.2020 г.