Деловодна информация
0035
08-00-55.1 22/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
0035-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костинброд 000776363
Република България, Област Софийска, гр. Костинброд, ул. Охрид, №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и главен юрисконсулт или Теодора Гогова - зам.-кмет по Икономическо развитие, инженерна инфраструктура и Оперативни програми и проекти +359 72168712/+359 72168719
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

https://kostinbrod.bg/archives/27449


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://kostinbrod.bg/archives/27449
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строителство на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд ОП 2020-5
45231300      
Строителство

Строителство на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд, в обхвата на одобрен технически проект, за който има Разрешение за строеж №85/30.09.2016 г., с промяна със Заповед № 26/21.09.2018 г. на гл.архитект на община Костинброд. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации от документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Република България, Област Софийска, Община Костинброд, с. Голяновци и с. Драговищица

Строителство на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд, в обхвата на одобрен технически проект, за който има Разрешение за строеж №85/30.09.2016 г., с промяна със Заповед № 26/21.09.2018 г. на гл.архитект на община Костинброд. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки, а именно за същите не е осигурено финансиране. Очаква се финансиране да бъде осигурено от общинския бюджет на Община Костинброд или от други източници. Изпълнението на обществената поръчка ще започне след осигуряване на финансиране и ако финансиране бъде осигурено.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват: ЧЕТВЪРТА ГРУПА-ВТОРА КАТЕГОРИЯ строежи по смисъла на чл. 5, ал. 6, т.2.4.2. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV” Критерии за подбор”, Раздел А „Годност”). В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидено Удостоверение за регистрация за съответната група и категория строежи, издадено от Камарата на строителите на Република БЪЛГАРИЯ или еквивалентен документ. Участник, чуждестранно лице, който бъде избран за изпълнител на поръчката, преди подписване на договора за изпълнение е необходимо да представи документ, за регистрация за съответната група и категория строежи, съгласно националния си закон или еквивалент. Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. В случаите по чл.112, ал.9, т.1 от ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Общ оборот на стойност не по - малко от 2 000 000,00 лева, общо през последните 3 приключили финансови години, изчислен на базата на годишните обороти. Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”). В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на ГФО или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен или справка за общия оборот.
2. Валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за участник - чуждестранно лице, съгласно законодателството на държавата в която е установен. Застрахователното покритие по застрахователната полица следва да е не по-малко от 400 000,00 лева - минимум, предвиден в чл. 5, ал. 2, т. 2 (строежи от втора категория) и съобразно предмета на поръчката, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 (строителство) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховките на чуждестранните лица следва да осигуряват най-малко посочените застрахователни покрития. Документи, с които се доказва съответствието с изискването: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”). В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидна Застрахователна полица или еквивалентен документ. Съгласно чл. 67, ал. 8 ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. В случаите по чл.112, ал.9, т.1 ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето ик. и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или др. условие, необходимо за изп. на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, относно икономическо и финансово състояние. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.
В условията на процедурата възложителят предвижда изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критерия - икономическо и финансово състояние.


1 . Минимален общ оборот на стойност не по - малко от 2 000 000,00 лева, общо през последните 3 приключили финансови години, изчислен на базата на годишните обороти. Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”). В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на ГФО или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен или справка за общия оборот.
2. Валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за участник - чуждестранно лице, съгласно законодателството на държавата в която е установен. Застрахователното покритие по застрахователната полица следва да е не по-малко от 400 000,00 лева - минимум, предвиден в чл. 5, ал. 2, т. 2 (строежи от втора категория) и съобразно предмета на поръчката, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 (строителство) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховките на чуждестранните лица следва да осигуряват най-малко посочените застрахователни покрития. Документи, с които се доказва съответствието с изискването: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”). В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидна Застрахователна полица или екв. документ.
Съгласно чл. 67, ал. 8 ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
В случаите по чл.112, ал.9, т.1 ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето ик. и фин. състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При участие на обединения, които не са юр. лица, съответствието с кр. за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или др. условие, необходимо за изп. на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическо и финансово състояние. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка. В условията на процедурата възложителят предвижда изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критерия за икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. наличие на опит, през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „строителство, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводи и/или канализации, и/или улици и/или съоръжения към тях или еквивалентни строителни обекти. Възложителят не поставя изискване за обем. Документи, с които се доказват: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания или еквивалентен документ.
2. Да се разполага със техническо оборудване и механизация, както следва: Багер – 1 бр.;Самосвал – 1 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.; Машина за заваряване на ПЕ тръби – 1 бр.; Валяк – 1 бр.; Ръчна трамбовка – 1 бр.; Фугорез – 1 бр. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва със Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката или еквивалентен документ.
3. Сертификати за качество.
3.1. За внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
3.2. За внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 с или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Документи, с които се доказват: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и за управление на околната среда”, като се посочва номер, дата и година на издаване на съответния сертификат). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва със Сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на строителството със съответните спецификации или стандарти или еквивалентен документ.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето техн. съответствие с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Чуждестранните участници представят еквивалентен документ, съгласно националния си закон.
Съгл. чл. 67, ал. 8 ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. В случаите по чл.112, ал.9, т.1 ЗОП, преди сключване на догора, изпълнителят декларира писмено, че предоставените документи са актуални. При участие на обединения, които не са юр. лица, съотв. с кр. за подбор се доказва от обед. участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съобразно разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите в договора за създаване на обединението.


1. Опит през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, от изпълнена най-малко 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „строителство, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводи и/или канализации, и/или улици и/или съоръжения към тях или еквивалентни строителни обекти. Възложителят не поставя изискване за обем. Документи, с които се доказват: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания или еквивалентен документ.
2. Разполагане със минимално техническо оборудване и механизация, както следва: Багер – 1 бр.; Самосвал – 1 бр.; Мини челен товарач – 1 бр.; Машина за заваряване на ПЕ тръби – 1 бр.; Валяк – 1 бр.; Ръчна трамбовка – 1 бр.; Фугорез – 1 бр. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва със Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката или еквивалентен документ.
3. Сертификати за качество:
3.1. За внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
3.2. За внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 с или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Документи, с които се доказват: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и за управление на околната среда”, като се посочва номер, дата и година на издаване на съответния сертификат). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва със Сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на строителството със съответните спецификации или стандарти или еквивалентен документ.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето съответствие с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Чуждестранните участници представят еквивалентен документ, съгласно националния си закон. Съгл. чл. 67, ал. 8 ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. В случаите по чл.112, ал.9, т.1 ЗОП, преди сключване на договора, изпълнителят декларира писмено, че предоставените документи са актуални. При участие на обединения, които не са юридечески лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативе акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейности, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Костинброд, адрес: ул.Охрид, №1

На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната страница на Възложителя: в административна преписка на поръчката с идентификатор ОП 2020-5, с хипервръзка на адреса: https://kostinbrod.bg/archives/27449. 2. Обществената поръчка се възлага при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки: приобявяването и не е осигурено финансиране. Изпълнението ще започне след осигуряване на финансиране и ако финансиране бъде осигурено. 3. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на обществена поръчка е в размер на 1 /едно/ на сто от стойността на договора със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка, но не по-рано от 30 календарни дни от изтичането на крайния договорен срок за изпълнение на дейностите; Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранцията се предоставя в една от следните форми: а) парична сума, депозирана по сметка за гаранции на община Костинброд: Банка: УниКредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN):BG 11 UNCR 9660 3369 0391 11; б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 4. предвижда се Аванс, в размер до 50 % (ПЕТДЕСЕТ процента) от стойността на сключеният договор, което се осъществява до 30 дни, считано от изпълнение на следните кумулативни условия: а) осигуряване на частично или пълно финансиране за изпълнение на обществената поръчка; б) представяне на оригинална фактура от Изпълнителя; в) предоставяне на гаранция за аванс, в размер на 20% от стойността на заявените авансови средства, без ДДС, в една от формите, предвидени в ЗОП, при условията в проекто договора. При банков превод: по сметка за гаранции на община Костинброд (посочена по-горе). 5. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към обществената поръчката:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: - Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; - интернет адрес: http://www.nap.bg/; Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: - Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331; - Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/; Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: - Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; - София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44; 3. Други специфични основания, които следва да не са налице за участниците са: изискванията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.; Обстоятелствата по т.8 се декларират чрез попълване на Част ІІІ, раздел Г: „СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ“ в еЕЕДОП, съгласно подточка 1.2. на точка 2 от „Указания за попълването на приложенията/образците” посочени в тръжната документация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1 от ЗОП, в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; За непосочените основания се прилага чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти при Общиннска администрация Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
https://kostinbrod.bg/archives/27449 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва