Версия за печат

00035-2020-0005

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

5. Хидроинженерство


Решение номер РД-05-191 от дата 22.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615043

BG412, Община Костинброд, Република България, обл. Софийска, Община Костинброд, гр. Костинброд, ул. Охрид, №1, За: Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и главен юрисконсулт или Теодора Гогова - зам.-кмет Икономическо развитие, инженерна инфраструктура и Оперативни програми и проекти, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359 72168712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359 72168777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://kostinbrod.bg/archives/27449.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Строителство на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Строителство на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд, в обхвата на одобрен технически проект, за който има Разрешение за строеж №85/30.09.2016 г., с промяна със Заповед № 26/21.09.2018 г. на гл.архитект на община Костинброд. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации от документацията

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Показателите за оценка на офертите:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите предмет на поръчката са неделими. В тази връзка за качественото изпълнение на поръчката дейностите, предмет на поръчката, трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Налице е невъзможност за разделяне на дейностите предмет на поръчката и едновременната им реализация от няколко изпълнители. Изпълнението касае един строителен обект. Допълнителна трудност са гаранционните срокове за свършеното, отговорността за въвеждането на обекта в експлоатация и осигуряването на безопасност на строителната площадка. По посочените причини е необходимо видовете и количества строителни работи да се реализират от един изпълнител, тъй като те не могат технически и икономически да се разделят и обособят в рамките на изпълнението на поръчката без значителни затруднения за възложителя. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на прекалено висок риск приключването на обекта качествено и в срок. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За обекта е налице техническа документация, което позволява достатъчно точно да се определи прогнозната стойност и предметът на обществената поръчка. Въз основа на техническата документация е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: е 1 000 000,00лева без включен ДДС. Като взехме в предвид, че прогнозната стойност на поръчката, в това число възложените през изминалата година и планираните през настоящата бюджетна година СМР е под праговете на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на специфични процедури, считаме че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Публично състезание”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната страница на Възложителя: в административна преписка на поръчката с идентификатор ОП 2020-5, с хипервръзка на адреса: https://kostinbrod.bg/archives/27449

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 10 - дневен срок от връчването на решението за определяне на изпълнител; За непосочените основания се прилага чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Трайко Андреев Младенов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Костинброд