Информация за преписката

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ - Хасково
Номер: 00044-2020-0026
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1425
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предмета на поръчката включва: 1. Разваляне на сградите - опорен пункт за поддържане със застроена площ 92м2;2. Разваляне на склад със застроена площ 48 м2;3.Натоварване и извозване на строителните отпадъци - 68,82 м3;4.Рекултивация и полагане хумус - 42 м3;

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976743   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
2   993396   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.09.2020 г.  08.09.2020 г. 
3   993397   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.09.2020 г.  08.09.2020 г.