Версия за печат

00044-2020-0026

BG-Хасково:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006950890171

BG422, Агенция Пътна инфраструктура - Областно пътно управление Хасково, бул. Съединение № 38, За: инж. Радостин Ламбрев, България 6300, Хасково, Тел.: 038 624037, E-mail: prrp_haskovo@abv.bg, Факс: 038 663631

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.api.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1425.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 3 от 12.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00044-2020-0026
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката включва: 1. Разваляне на сградите - опорен пункт за поддържане със застроена площ 92м2;2. Разваляне на склад със застроена площ 48 м2;3.Натоварване и извозване на строителните отпадъци - 68,82 м3;4.Рекултивация и полагане хумус - 42 м3;


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: У-3 от 05.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, ,, СКАФФ'' ЕООД, ул. Освобождение № 8, България 4000, Пловдив, Тел.: 087 8562904, E-mail: nushev@scaff.bg, Факс: 000 000

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„ Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон), едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92кв.м., с прилепен към него склад със застроена площ 48кв.м., находящи се в с.Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

8

ІII.7) Стойност, посочена в договора
10026.83 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.08.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
10026.83 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.09.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Радостин Иванов Ламбрев
VII.2)
Длъжност: Директор на Областно пътно управление Хасково