Версия за печат

00044-2020-0026

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 3 от дата 12.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006950890171

BG422, Агенция Пътна Инфраструктура - ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ХАСКОВО, бул.Съединение 38, За: Росица Белева, инж. Недка Димитрова, България 6300, Хасково, Тел.: 038 624037, E-mail: prrp_haskovo@abv.bg, Факс: 038 663631

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.api.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1425.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Строителство ,ремонт и стопанисване на републиканската пътна мрежа


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон) едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92кв.м., с прилепен към него склад, със застроена площ 48кв.м., находящи се в с.Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V.“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката включва: 1. Разваляне на сградите - опорен пункт за поддържане със застроена площ 92м2;2. Разваляне на склад със застроена площ 48 м2;3.Натоварване и извозване на строителните отпадъци - 68,82 м3;4.Рекултивация и полагане хумус - 42 м3;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Нецелесъобразно е разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. При възлагане на обществената поръчка на един Изпълнител ще се постигне максимално качествено и срочно изпълнение. Съществува голяма вероятност при разделянето на обособени позиции изпълнението прекомерно да се затрудни с оглед необходимостта от координиране на дейностите от различните изпълнители. Естеството на обектите, които представляват две прилепени сгради , предпоставя да бъдат премахнати едновременно от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 11000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С решение № 2/05.08.2019 г. на Директора на ОПУ Хасково е обявена открита процедура по реда на чл. 73,ал.1, във връзка с член 18, ал.1 ,т.1 от ЗОП с горе посочения предмет. С решение № 7/17.10.2019 г. на Директора на ОПУ Хасково процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена , на основание чл.110, ал.1, т.2 във връзка с чл. 54, ал.1, т.5 б"б" от ЗОП, тъй като е подадена само една оферта за участие, която е неподходяща по смисъла на & 2, т. 25 от ДР на ЗОП. Поради изложените по- горе обстоятелства на основание чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП ,във връзка с чл. 18, ал.1, т.8 от ЗОП , Възложителят открива процедура по договаряне без предварително обявление с предмет:„Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон) едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92кв.м., с прилепен към него склад, със застроена площ 48кв.м., находящи се в с.Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V.“

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1."Арис" ЕООД- адрес: гр. Хасково, ул.,, Драгоман'' № 54 2. ЕТ"Здравко Гълъбов"- адрес: гр. Хасково, ул.,, Видин'' № 15 3. "СКАФФ" ЕООД - адрес :гр. Пловдив, бул. ,, Шести Септември'' № 112, вх. А, ет.1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 2 от 05.08.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2019-0065

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Изискванията на Възложителя са посочени в поканата за участие.Срок за подаване на оферти:10.06.2020 г. до 16:30 часа. Място за подаване на оферти: гр. Хасково, Областно пътно управление Хасково, бул. Съединение № 38, Деловодство Дата на провеждане на преговори: 11.06.2020 г в 10:00 часа Място за провеждане на преговорите: гр. Хасково, Областно пътно управление Хасково, бул. Съединение № 38, приземен етаж на Административната сграда

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Радостин Иванов Ламбрев

VIII.2) Длъжност

Директор на ОПУ-Хасково