Информация за преписката

Възложител: Топлофикация - Русе ЕАД
Номер: 00678-2020-0031
Адрес на профила на купувача: http://www.toplo-ruse.com/obshtestveni-porachki-nev.php?category=1
Процедура: Публично състезание
Описание: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект-обособена позиция –монтаж на механичното оборудване : тръбна разводка , помпи , спирателна и регулираща арматура, дюзи и др.,както и доставка на материали и крепежни елементи в съответствие на работен проект и техническо задание - Доставка на материали , изработка и монтаж на метална конструкция за закрепване на тръбопроводи , дюзи и др. в съответствие на разработен работен проект - Монтаж на помпи в съответствие на разработен работен проект - Монтаж на 6 бр. хидроциклона тип ХЦ 500 , Q=90-200 m3/h. - Монтаж на 6 бр. бъркалки Р=11 kW - Монтаж на метални тръби и фитинги с вътрешно гумено покритие - Монтаж на метални тръби и фитинги - Доставка и Монтаж на пластмасови тръби и фитинги - Монтаж на фла
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2020 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   976670   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
2   976672   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.05.2020 г.  12.05.2020 г. 
3   997297   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         16.10.2020 г.  16.10.2020 г.