Версия за печат

00678-2020-0031

BG-Русе:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер ОП-С-31 от дата 12.05.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 117005106

BG323, Топлофикация Русе ЕАД, ул. ТЕЦ ИЗТОК, За: Методи Тодоров Неделчев, България 7009, Русе, Тел.: 082 883334, E-mail: tedo@toplo-ruse.com, Факс: 082 844068

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.toplo-ruse.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.toplo-ruse.com/obshtestveni-porachki-nev.php?category=1.

I.4) Основна дейност

Електроенергия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции,. техническо задание и проект -обособена позиция –монтаж на механичното оборудване : тръбна разводка , помпи , спирателна и регулираща арматура, дюзи и др.,както и доставка на материали и крепежни елементи в съответствие на работен проект и техническо задание

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект-обособена позиция –монтаж на механичното оборудване : тръбна разводка , помпи , спирателна и регулираща арматура, дюзи и др.,както и доставка на материали и крепежни елементи в съответствие на работен проект и техническо задание

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на предмета на поръчката изключва възможността за разеляне по обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 300000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 6000000 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособени позиции 1.Строителство 2.Доставка на материали ,възли и системи 3.Услуги-Проектиране и др.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Чл.2 ал.1 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Краен срок 10 дни след получаване на Решенията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Севдалин Желев Желев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор