Деловодна информация
00678
ОП-860 12/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00678-2020-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Топлофикация Русе ЕАД 117005106
ул. ТЕЦ Изток
Русе BG323 7009 България
Методи Тодоров Неделчев +359 82883334
tedo@toplo-ruse.com +359 82884069

Интернет адрес/и

www.toplo-ruse.com

www.toplo-ruse.com/obshtestveni-porachki-nev.php?category=1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.toplo-ruse.com/obshtestveni-porachki-nev.php?category=1
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Електрическа енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или ОП-С-31
45300000      
Строителство

Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект-обособена позиция –монтаж на механичното оборудване : тръбна разводка , помпи , спирателна и регулираща арматура, дюзи и др.,както и доставка на материали и крепежни елементи в съответствие на работен проект и техническо задание
- Доставка на материали , изработка и монтаж на метална конструкция за закрепване на тръбопроводи , дюзи и др. в съответствие на разработен работен проект
- Монтаж на помпи в съответствие на разработен работен проект
- Монтаж на 6 бр. хидроциклона тип ХЦ 500 , Q=90-200 m3/h.
- Монтаж на 6 бр. бъркалки Р=11 kW
- Монтаж на метални тръби и фитинги с вътрешно гумено покритие
- Монтаж на метални тръби и фитинги
- Доставка и Монтаж на пластмасови тръби и фитинги
- Монтаж на фла
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

“Топлофикация Русе” ЕАД - ТЕЦ Изток

Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект-обособена позиция – монтаж на механичното оборудване : тръбна разводка , помпи , спирателна и регулираща арматура, дюзи и др.,както и доставка на материали и крепежни елементи в съответствие на работен проект и техническо задание
- Доставка на материали , изработка и монтаж на метална конструкция за закрепване на тръбопроводи , дюзи и др. в съответствие на разработен работен проект
- Монтаж на помпи в съответствие на разработен работен проект
- Монтаж на 6 бр. хидроциклона тип ХЦ 500 , Q=90-200 m3/h.
- Монтаж на 6 бр. бъркалки Р=11 kW
- Монтаж на метални тръби и фитинги с вътрешно гумено покритие
- Монтаж на метални тръби и фитинги
- Доставка и Монтаж на пластмасови тръби и фитинги
- Монтаж на фланци
- Монтаж на арматура и гумени компенсатори
- Монтаж на дюзи за впръскване на гипсово-варна суспензия
- Доставка на крепежни елементи и материали необходими за монтажа на помпите , арматурата и фланцовите съединения
Критериите по-долу
 
ДА Срок    10
Цена
90
II.2.6) Прогнозна стойност
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Удостоверение за членство в камарата на строителя с право за изпълнение на строежи от първа категория трета група
Отсъствие на обстоятелства по чл.54 от ЗОП
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Декларация за изпълнен обем в предходните 3 години с придружителен опис на обектите и стойностите им и удостоверения за добро изпълнение

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Документ удостоверяващ въведена система за управление на качеството

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Декларация за запознаване с действителното състояние на обекта и предвидения обем СМР.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Валидна застраховка за професионална отговорност към трети лица съгласно ЗУТ
III.1.7)
Аванс обезпечен с банкова гаранция, отложено плащане
III.1.8)
Юридическо лице с регистрация в Търговския регистър.За участие в процедурата на обединения и консорциуми се изисква само копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Спазване на всички действащи нормативни документи, ЗУТ и др.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

08/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна заяла на трети етаж в административна сграда на Топлофикация Русе ЕАД ул. ТЕЦ Изток

Представители на фирмите кандидатки и представители на средствата за масово осведомяване, могат да присъстват в 10:00 часа при отваряне на офертите.На основание чл.181 ал.2 от ЗОП на 9.06.2020г. ще се извърши оценка на офертите на участниците
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Информацията за съответствие с критериите за подбор се представя в ЕЕДОП на Хартиен и електронен носител.
2.Съгл.чл.47,ал.4 ЗОП органите от които може да се получи необходимата информация са следните:
-Министерство на труда и социалната политика-http://www.mlsp.government.bg/
- Агенция по заетостта-http://www.az.government.bg/
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”-http://www.gli.government.bg/
- Държавна агенция за осигурителен надзор-http://www1.government.bg/

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

До 10 дни, след Решение, съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва