Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин
Номер: 00974-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://vik-vidin.com/?p=10507
Процедура: Открита процедура
Описание: Инженеринг (проектиране, авт. надзор и строит-во) по проект „Изгр. на ВиК инфраструктура на об. територия обслужв. от „ВиК-Видин” ЕООД, гр. Видин съгл. дог. условия на ФИДИК - Жълта книга по 2 ОП: ОП 1 – Частична реконструкция на канализ. колектор N II, от РШ138 до КПС1; ОП 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин. ОП № 1 и № 2 са част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на об. територия обслужвана от „ВиК-Видин” ЕООД, гр. Видин, финансиран от ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от ЕС чрез Европ. структурни и инвест. фондове. Проектът вкл. проектиране, строителство и авт. надзор за изграждане/реконстр-я на на част от водопр. и канализ. мрежи на агломерация Видин. ...Продължава от поле II.1.1):"...гр. Видин съгласно дог. условия на ФИДИК - Жълта книга по 2 ОП: ОП 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1; ОП 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   975908   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
2   975909   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     07.05.2020 г.  11.05.2020 г. 
3   978587   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
4   985056   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         19.06.2020 г.  19.06.2020 г. 
5   987441   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     13.07.2020 г.  15.07.2020 г. 
6   1017480   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     26.07.2021 г.  29.07.2021 г. 
7   1037152   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.08.2022 г.  18.08.2022 г. 
8   1039533   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     17.11.2022 г.  21.11.2022 г.