Деловодна информация
00974
01- 8968 07/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
07/05/2020 (дд/мм/гггг)
00974-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация EООД - Видин 815123415
ул. Широка №18
Видин BG311 3700 България
Снежана Бадева +359 94601071
snejana.badeva@vik-vidin.com +359 00000000

Интернет адрес/и

https://vik-vidin.com/

https://vik-vidin.com/?p=10507


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vidin.com/?p=10507
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужв. от „ВиК-Видин” ЕООД,.."Продължава в поле II.1.4 "Кратко описание"
45231300      
Строителство

Инженеринг (проектиране, авт. надзор и строит-во) по проект „Изгр. на ВиК инфраструктура на об. територия обслужв. от „ВиК-Видин” ЕООД, гр. Видин съгл. дог. условия на ФИДИК - Жълта книга по 2 ОП:
ОП 1 – Частична реконструкция на канализ. колектор N II, от РШ138 до КПС1;
ОП 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин.
ОП № 1 и № 2 са част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на об. територия обслужвана от „ВиК-Видин” ЕООД, гр. Видин, финансиран от ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от ЕС чрез Европ. структурни и инвест. фондове. Проектът вкл. проектиране, строителство и авт. надзор за изграждане/реконстр-я на на част от водопр. и канализ. мрежи на агломерация Видин.
...Продължава от поле II.1.1):"...гр. Видин съгласно дог. условия на ФИДИК - Жълта книга по 2 ОП: ОП 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1;
ОП 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин."
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Територията на обл. Видин, Р. България. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или друго място на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или подизпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно/налага се.

Описание
Обособена позиция № 1 е част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК - Видин” ЕООД, гр. Видин, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът включва проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане/реконструкция на част от водопроводната и канализационната мрежи на агломерация Видин.
Обектът е втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Обхват и описание на инвестиционната програма:
Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1. Планира се изграждане на нов канализационен колектор, успоредно на съществуващия компрометиран колектор с яйцевидно сечение (освен когато той преминава под сгради), без разваляне на последния. Преработва се входът на новия колектор в КПС1, на мястото на съществуващия вход. Съществуващият колектор трябва да функционира до въвеждане в ескплоатация на новоизградения. Съобразява се временно решение, необходимо за това при изпълнение на новия вход в КПС1. По същия начин се осигурява функционирането и на съществуващата КПС5, която запазва функциите си. Новият колектор ще преминава под ж.п. линии. Преминаването е съгласувано с НКЖИ. При работите може да се засегнат и други комуникации на НКЖИ.
Предвижда се реконструкция на 1450 m от Главен Колектор II с диаметър 1520/2400 mm и 1120/2150 mm. Той ще бъде подменен с канал от GRP тръби ф1800mm и участък под ж.п. линията с диаметър 2xф1000mm PP тръби в обсадни стоманени тръби 2x ф1200mm. По този начин ще се премахнат участъците с обратни наклони, водещи до образуване на отлагания в колектора и намаляване проводимостта му.
Оразмерителните параметри получени от хидравличния модел на канализационната мрежа на гр. Видин са: Qор = 2754 l/s; V = 1,86 m/s. Скоростта е по-голяма от минималната самопочистваща скорост 1,1 m/s.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на работен проект    10%
Срок за изпълнение на строителството    30%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
5786095.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
995

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
АДБФП № Д-34-68/21.08.2019 г. по ОП „Околна среда” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 1 „Води”, обявена процедура „BG161M1OP0002-1.016, проект „ВиК инфраструктура в обособена територия Видин”.

II.2) Описание 1

Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Територията на обл. Видин, Р. България. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или друго място на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или подизпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно/налага се.

Описание
Обособена позиция № 2 е част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК - Видин” ЕООД, гр. Видин, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът включва проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане/реконструкция на част от водопроводната и канализационната мрежи на агломерация Видин.
Обектът е първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Обхват и описание на инвестиционната програма:
Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин. Новият водопровод ще се изгражда успоредно на съществуващия. Съществуващият водопровод преминава под ж.п. линия. Преминаването е изградено наскоро. Предвижда се новият водопровод да се свърже към съществуващото преминаване под ж.п. линията. Съществуващият водопровод трябва да функционира до въвеждане в експлоатация на новоизградения.
Предвижда се подмяна на съществуващия довеждащ водопровод ф900мм стомана с дължина L = 10500m, с PVC_O тръби с диаметър Ф630mm с PN 12,5 atm и обща дължина L =10372m. Оразмерителното водно количество е Qор = 340,25 l/s,l/s, което се провежда със скорост V = 1,21 m/s при хидравлични загуби I=0,0017.
Предвижда се подмяна на съществуващите две етернитови тръби ф536 mm и на съществуващите две стоманени тръби ф630 mm с ф500mm PVC_O тръби с PN 12,5 atm и обща дължина L = 4149m. Оразмерителното водно количество е Qор = 214 l/s, което се провежда със скорост V = 1,21 m/s при хидравлични загуби I=0,0023.
Общата дължина предвидена за подмяна е 14 521 м.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на работен проект    10%
Срок за изпълнение на строителството    30%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
12074209.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1175

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
АДБФП № Д-34-68/21.08.2019 г. по ОП „Околна среда” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 1 „Води”, обявена процедура „BG161M1OP0002-1.016, проект „ВиК инфраструктура в обособена територия Видин”.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи както следва:
- за Обособена позиция № 1 - четвърта група, втора категория;
- за Обособена позиция № 2 - четвърта група, първа категория,
съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно лице – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълнява строежи от съответната категория.
Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от съответната категория или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълнява строежи от съответната категория.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1 като попълва част IV, раздел Б, т. 1а) от ЕЕДОП (за общия оборот) и т. 2а) от ЕЕДОП (за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката).
Забележка 1: В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, за да отговори на изискването за общ оборот и за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и по двете обособени позиции, същият следва да покрива изискванията на обособената позиция с по-висок изискуем общ оборот и оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Забележка 2: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:
- Справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Или
- Копия на годишните отчети за последните 3 (три) приключили финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, застрахованата дейност, както и номер и валидност на същата.
Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи, доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).
3. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 3 като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, застрахованата дейност, както и номер и валидност на същата.
Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват дейности по проектиране, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи, доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).


1.Участникът в процедурата трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малък от:
- за Обособена позиция № 1: 10 000 000,00 лева без ДДС;
- за Обособена позиция № 2: 20 000 000,00 лева без ДДС,
изчислен на база годишните обороти на участника, включително:
минимален оборот в размер на:
- за Обособена позиция № 1: 60 000,00 лева без ДДС в сферата на проектиране във връзка с изпълнението на: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура;
- за Обособена позиция № 2: 130 000,00 лева без ДДС в сферата на проектиране във връзка с изпълнението на: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.
и
минимален оборот в размер на:
-за Обособена позиция № 1: 2 500 000,00 лева без ДДС в сферата на строителство във връзка с изпълнението на: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура;
-за Обособена позиция № 2: 5 000 000,00 лева без ДДС в сферата на строителство във връзка с изпълнението на: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Уточнение: Изискуемите общ оборот и оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се изчисляват по смисъла на § 2, т. 66 и 67 от ДР на ЗОП. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство или еквивалентна за участник – чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата, в която е установен, с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство, както следва:
по Обособена позиция № 1 – за строежи втора категория.
по Обособена позиция № 2 – за строежи първа категория.
3. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектиране или еквивалентна за участник – чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата, в която е установен, с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство, както следва:
по Обособена позиция № 1 – за строежи втора категория.
по Обособена позиция № 2 – за строежи първа категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата уч. декларира съотв-е с поставеното изискване по т. 1 ч/з попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и инфо-я за стойността, датата, на която е приключило изпълн-то, мястото, вида и обема (дължината на изпълн. участъци) на строит-то.
При усл-ята на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложит. може да изиска док-ти, чрез които се доказва декл. в ЕЕДОП инфо-я - Списък на строит-то, идент. или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 г., счит. от датата на под. на офертите с прил. към него копия на удост-я за добро изп-е на посоч. строит-во, които да съдържат стойността, датата, на която е прикл. изпълн-то, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съотв-е с норм. изискв-я.
При усл-ята на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди скл. на договора, опред. изпълн-л представя док-тите по предх. изреч-е (ако не са му били представени до тогава).
2. При подав. на офертата уч. декл. съотв-е с постав. изискване по т. 2 чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от еЕЕДОП, като предост. и инфо-я за стойностите, датите на док-те за предав. и приемане на проектите или датите, на които е прикл. упражн. на авт. надзор, получ. на услугите, идент. или сходни с предмета на поръчката; инфо-я за изпълн. дейности (вида на изп. услуги - изг. на инвест. проект и/или упражн. на авт. надзор; фазата на проектиране; обектите, във вр. с които или по време на които са предост. услугите – водосн. мрежа или канал. мрежа).
При усл-ята на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възл. може да изиска док-ти, чрез които се доказва декл. в ЕЕДОП инфо-я - Списък на дейностите (проект. и авт. надзор), които са идент. или сходни с предмета на поръчката, изпълн. през последн. 3 г., счит. от датата на подав. на офертите с посочв. на стой-те, датите и получ., заедно с док-ти, които доказват извърш. услуга.
При усл-ята на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди скл. на дог-ра, опред. изпълн-л представя док-те по предх. изреч-е (ако не са му били представени до тогава).
Важно!!!: Възл. ще приеме доказв. на съотв-то с изискв-та по т. 1 и т. 2 чрез изпълнен/и договор/и за инженеринг, ако договорът/ите за инженеринг е/са изпълнен/и през последните 5 г., счит. от датата на подав. на офертата.
3. При подав. на офертата уч. деклар. съотв-е с пост. изискване по т. 3 като попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) ЕЕДОП, инфо-я за лицата от екипа, които ще изпълн. поръчката в това число:
-Специалист/експерт (две имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълн-е на общ. поръчка)
-Образование (спец-ст, проф. квалиф-я, год. на дипломиране, № на диплома, уч. заведение)
-Доп. квалификация (направление, год. на придобиване, № на изд. документ, издател)
-Правосп-ст (№ на изд. док-т, валидност, обхват на правосп-та, издател на док-та)
-Спец. опит (уч-е в изготв. на проекти или изп-е на строит. обекти).
Заб.: При уч-е на обединения, които не са юр. лица, съотв-то с критерия за подбор се док. от обед-то уч-к като цяло.
При усл-ята на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възл. може да изиска док-ти, ч/з които се док. декл. в ЕЕДОП инфо-я - Списък на персонала, който ще изп. поръчката и на членовете на ръков. състав, които ще отгов. за изпълн-то, както и док-ти, които доказват проф. комп-ст на лицата. При усл-ята на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди скл. на дог-ра, опред. изпълнител представя док-те по предх. изр-е (ако не са му били предст. до тогава).
Заб.: Едно физ. лице може да съвмест. макс. 2 длъжн-ти от изискуемия експертен екип за проектиране. В тези сл-и лицето трябва да покрива изискв-та за всяка една от длъжностите, за които е предложено.
Заб.: Уч-кът трябва да предложи разл. физ. лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълн-е на СМР и за длъжността Ръков-л на проекта.
Важно: В случай че уч-к е подал оферта за повече от 1 обособена позиция, е необх. да представи отделни екипи за изпълнение по отделните обособ. позиции.


1. През последните 5 г., счит. от датата на под. на офертата, уч. трябва да е изпълнил строит-во с предмет и обем, идент. или сходен с този на поръчката. Под „строит-во с предмет и обем, идент. или сходен с този на поръчката“ следва да се разбира:
-за ОП № 1 – строит./и дейност/и, свързана/и с ново строит-во и/или рехаб-я и/или реконстр-я и/или осн. ремонт на канал. техн. инфраструктура, с мин. дължина на изпълн. канал. мрежа мин. 1 450 линейни метра.
-за ОП № 2 – строителна/и дейност/и, свързана/и с ново строит-во и/или рехаб-я и/или реконстр-я и/или осн. ремонт на водосн.техн. инфраструктура, с мин. дължина на изпълнената водопр. мрежа мин. 14 000 линейни метра.
Заб. 1: Мин. изискване може да бъде доказано с изпълнението на 1 или няколко възлагания.
Заб. 2: Строит-вото се счита за изпълнено, когато за обекта има съст. и подписан Констативен акт обр. 15 или др. документ за пред. и приемане на строежа от Възл., за което обстоят. уч. следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съотв. документ.
Заб. 3: При уч-е на обед-я, които не са юр. лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението уч-к като цяло.
2. През последните 3 г., счит. от датата на под. на офертата уч. трябва да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идент. или сходни с тези на поръчката. Под „дейност/и с предмет и обем, идентична/и или сходна/и с тези на поръчката“ следва да се разбира:
-за ОП № 1:
А) изготв. на инвест. проект, във фаза раб. и/или техн. проект, св. с изпълнение СМР в областта на ново строителство и/или рехаб-я и/или реконстр-я и/или осн. ремонт на канал. техн. инфраструктура.
И
Б) упражн. на авт. надзор по време на изпълн-е СМР в областта на ново строит-во и/или рехаб-я и/или реконстр-я и/или осн. ремонт на канализ. техн. инфраструктура.
-за ОП № 2:
А) изг. на инвест. проект, във фаза раб. и/или техн. проект, св. с изпълнение СМР в областта на ново строит-во и/или рехаб-я и/или реконстр-я и/или осн. ремонт на водосн. техн. инфраструктура.
И
Б) упр. на авт. надзор по време на изпълнение СМР в областта на ново строителство и/или рехаб-я и/или реконстр-я и/или осн. ремонт на водоснабдит. техн. инфраструктура.
Заб. 1: Мин. изискване може да бъде доказано с изпълнението на 1 или няколко възлагания.
Заб. 2: Услугата за проектиране се счита за изпълнена, когато за изг. инвест. проект има док-т, удост. приетото изпъл-е, издаден от лицето, възл. проектирането, или чрез посочв. на публ. регистър, в който е публик. инф-я за изпълнението, за което обстоят-во уч. следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съотв. документ и/или съотв. линк в публичния регистър!
Заб. 3: При участие на обедин-я, които не са юр. лица, съответствието с критерия за подбор се док. от обедин-то уча-к като цяло.
3. Уч. по всяка ОП трябва да разполага с екип от следн. лица за изп-е на поръчката:
1) Ръков-л на проекта
Образ-е и квалиф-я: висше образ-е с квалифи-я „строит. инженер“ или еквив.;
Спец. проф. опит (СПО): опит на рък. поз-я на изпълнен обект за ново строит-во и/или рехаб-я и/или реконстр-я и/или осн. ремонт на водосн. и/или канал. техн. инфраструктура.
2).Екип за проектирането:
2.1) Ръков-л на проект. екип: да прит. пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или еквив. док-т за чуждестр. уч-ци.; опит на рък. поз-я в изготвен инвест. проект, във фаза раб. и/или техн. проект.; 2.2) Проектант по част „ВиК”: ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или еквив. док-т за чуждест. уч-ци.; опит, св. с извършв. на дейност/и по част „ВиК“ в изготвен инвест. проект, във фаза раб. и/или техн. проект. 2.3) Проектант по част „Инженерна геология и Хидрогеология”: ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или екв. док-т за чуждест. уч-ци.; опит, св. с извършв. на дейност/и по част „Инж. геология“ или „Хидрог-я“ в изготвен инвест. проект, във фаза раб. и/или техн.проект. 2.4) Проектант по части „Пътна” и" ...Продължава в поле III.2.2) "Условия за изпълнение на поръчката"
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Видове гаранции по договора:
1. При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
2. Гаранция за технологично оборудване и материали - представя се единствено под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на стойността на съответното Технологично Оборудване и Материали съгласно под-клауза 14.5. „Механизация и материали, предназначени за работите“ от Специфичните условия на проекта на договор.
Изискванията към отделните видове гаранции по договора, са подробно описани в проекта на договор и в раздел X "Видове гаранции. Условия и размер" от документацията за обществената поръчка
III.1.7)
Плащанията ще се извършват съгласно Специфичните и Общи условия на Договора за проектиране и строителство, както и Приложението към офертата, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
III.1.8)
Възложителят не поставя изискване за придобиване на конкретна правна форма.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


...Продължава от поле III.1.3) "Техн. и проф. възможности": "...и „Временна организация и безопасност на движението“ - ППП по съотв. части, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или екв. док-т за чуждест. уч-ци; опит, св. с изв. на дейност/и по части „Пътна“ и „Временна орг-я и безоп-т на движението“ в изготвен инв. проект, във фаза раб. и/или техн. проект. 2.5) Проектант по част „Геодезическа” : ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или екв. док-т за чуждест. уч-ци.; опит, св. с изв. на дейност/и по част „Геодезия“ в изготвен инв. проект, във фаза раб. и/или техн. проект. 2.6) Проектант по част „Пожарна безопасност”: ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или екв. док-т за чуждестр. уч-ци.; опит, свързан с извършване на дейност/и по част „Пож. безопасност“ в изготвен инв. проект, във фаза раб. и/или техн. проект. 2.7) Проектант по част „План за упр-е на строит. отпадъци”: ППП, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв..." Продължава в поле VI.3) Доп. информация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административна сграда на В и К Видин , Заседателна зала , ет. 3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложит. отстранява от уч-е в процедурата уч-к, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основ-ята за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, усл-ята по чл.107 от ЗОП, обстоят-вата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и за обстоят. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незак. придобитото имущество.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата уч. декларира липсата или наличията на основанията за отстр. чрез представяне на цифр. подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложн. полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за: 1) лицата, които представляват уч. и членовете на упр. и надзорни органи, съгл. регистъра, в който е вписан уч., ако има такъв, или документите, удостовер. правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юр. лице, основанията се отнасят за физ. лица, които го представляват съгл. рег-ра, в който е вписано юр. лице, ако има такъв, или документите, удостовер. правосубектността му, . 2) Физ. лица по пълномощие, когато уч., или юр. лице в състава на негов контролен или управит. орган се представлява от физ. лице по пълномощие.
3. При подаване на офертата уч-те задълж. предоставят ЕЕДОП в електр. вид, като той трябва да бъде цифр. подписан и прил. на подходящ оптичен носител към пакета документи за уч-е в процедурата. Форматът, в който се предост. документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдърж-е.
...Продължава от поле III.2.2) "Условия за изпълнение на поръчката": "...год. или екв. док-т за чуждест. уч-ци.; опит, св. с изв. на дейност/и по част „ПУСО“ в изготвен инв. проект, във фаза раб. и/или техн. проект. 2.8) Проектант по част „План за безоп-т и здраве”: ППП, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или еквив. док-т за чуждестр. уч-ци.; опит, св. с изв. на дейност/и по част „ПБЗ“ в изготвен инв.проект, във фаза раб. и/или техн. проект.
3).Екип за изпълнение на СМР: 3.1) Техн. рък-л (1 бр.) - висше образ-е с кв-я „стр. инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образ-е с 4год. курс на обуч-е и прид. проф. кв-я в областите „Архитектура и стр-во“ и „Техника“, а за чуждестр. лица - екв. образ-е и кв-я, когато са прид. в чужбина; опит, св. с изв. дейност/и като „Техн. рък-л“ на изпълнен обект за ново стр-во и/или рехаб-я и/или реконстр-я и/или осн. ремонт на вод. и/или канал. техн. инфраструктура.; 3.2) Инженер по част „ВиК“ (1 бр.): висше образ-е по спец-т „ВиК”, а за чуждестр. лица - екв. образ-е и спец-т, когато са прид. в чужбина.; опит, св. с изв.е на дейност/и по част „ВиК“ на изпълнен обект за ново стр-во и/или рехаб-я и/или рек-я и/или осн. ремонт на вод. и/или кан. техн. инфраструктура.; 3.3). Експ-т „Контрол на качеството“ (1 бр.)- валидно удост-е/серт-т за зав. обуч-е в областта на контрола в/у качеств-то на изп-е в ст-твото и контрола на съотв-то на строит. продукти със същ. изиск-я по ЗУТ или екв.; опит, св. с изв. на дейност/и по к-л на кач-то и приемане на стр. работи на изпълнен обект.; 3.4). Експерт „Здравословни и безоп. условия на труд“ (1 бр.): валидно удост-е/серт-т за дл. лице по безоп-т и здраве в стр-вото, съгл. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за усл-ята и реда за пров. на пер. обуч-е и инструктаж на раб. и служит. по правилата за осиг. на здравосл. и и безоп. усл-я на труд или екв.; опит, св. с изв. на дейност/и по безоп-т и здраве на изпълнен обект."

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва