Деловодна информация
00974
01-9415 13/07/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
13/07/2020 (дд/мм/гггг)
00974-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

151 13/07/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Водоснабдяване и канализация EООД - Видин 815123415
ул. Широка № 18
Видин BG311 3700 България
Снежана Бадева +359 94601071
snejana.badeva@vik-vidin.com +359 00000000

Интернет адрес/и

https://vik-vidin.com/

https://vik-vidin.com/?p=10507


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
98 07/05/2020 (дд/мм/гггг)
00974-2020-0002

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Процедурата по обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК - Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК - Жълта книга по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1; Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин” бе спряна на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, във връзка с образувано производство по преписка КЗК-373/18.06.2020 г. по жалба с вх. № ВХР-902/05.06.2020 г. от „ИНФРАБУЛИМПЕКС” ЕООД, с която е поискана и временна мярка "спиране на процедурата".
С влязло в сила Определение № 526/25.06.2020 г. по преписка № КЗК-373/18.06.2020 г., искането на „ИНФРАБУЛИМПЕКС” ЕООД за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на горепосочената обществена поръчка е оставено без уважение, поради което на основание чл. 203, ал. 3, т. 1 от ЗОП, процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка се възобновява, в това число и всички действия по провеждането и възлагането й.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. "б" от ЗОП.


13/07/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж. Георги Владимиров Владов Управител

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Водоснабдяване и канализация EООД - Видин 815123415
ул. Широка № 18
Видин BG311 3700 България
Снежана Бадева +359 94601071
snejana.badeva@vik-vidin.com +359 00000000

Интернет адрес/и

https://vik-vidin.com/

https://vik-vidin.com/?p=10507

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужв. от „ВиК-Видин” ЕООД,..продължава в поле II.1.4) "Кратко описание"
45231300      
Строителство

Инженеринг (проектиране, авт. надзор и строит-во) по проект „Изгр. на ВиК инфраструктура на об. територия обслужв. от „ВиК-Видин” ЕООД, гр. Видин съгл. дог. условия на ФИДИК - Жълта книга по 2 ОП:
ОП 1 – Частична реконструкция на канализ. колектор N II, от РШ138 до КПС1;
ОП 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин.
ОП № 1 и № 2 са част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на об. територия обслужвана от „ВиК-Видин” ЕООД, гр. Видин, финансиран от ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от ЕС чрез Европ. структурни и инвест. фондове. Проектът вкл. проектиране, строителство и авт. надзор за изграждане/реконстр-я на на част от водопр. и канализ. мрежи на агломерация Видин.
...Продължава от поле II.1.1):"...гр. Видин съгласно дог. условия на ФИДИК - Жълта книга по 2 ОП: ОП 1 – Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1;
ОП 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин."
Раздел VI: Допълнителна информация
13/07/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2020 - 975909 (година и номер на документа)
2020/S 091-218141 (напр. 2015/S 123-123456)   975909
07/05/2020 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30/06/2020 (дд/мм/гггг)
17:00
28/07/2020 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.3
Условия за отваряне на офертите
02/07/2020 (дд/мм/гггг)
10:30
30/07/2020 (дд/мм/гггг)
10:30Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва