Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2020-0001
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.
Процедура: Пряко договаряне
Описание: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на община Смядово“ в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за структурните звена на Община Смядово“; Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032 -С01 по ОП РЧР“; Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени документацията за участие - публично достъпна на адрес: http://op.smyadovo.bg/.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   952364   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.01.2020 г.  03.01.2020 г. 
2   967909   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.03.2020 г.  24.03.2020 г. 
3   977576   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
4   977582   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г.