Версия за печат

00627-2020-0001

BG-Смядово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 7 от дата 03.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, община Смядово, пл. Княз Борис І №2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 0359 53512130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 0359 53512226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

«Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на община Смядово»

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на община Смядово“ в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за структурните звена на Община Смядово“; Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032 -С01 по ОП РЧР“; Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени документацията за участие - публично достъпна на адрес: http://op.smyadovo.bg/.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032 -С01 по ОП РЧР“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25555 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение номер 587 от дата 10.09.2019 г. Община Смядово е открила публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на община Смядово» Обществената поръчка е била раздела на 6 (шест) обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за структурните звена на Община Смядово“; Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, находящо се в гр. Смядово, на ул. „Калиакра“ № 1, УПИ II, квартал №12 по плана на гр. Смядово по проект „Качествена жизнена среда, път към социално включване“ ; Обособена позиция №3 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032 -С01 по ОП РЧР“; Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички" финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“; Обoсобена позиция №5 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект BG05M9OP001-2.040-0040 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“; Обособена позиция №6 „Доставка и монтаж на обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, находящо се в гр. Смядово, на ул. „Калиакра“ № 1, УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово по проект „Качествена жизнена среда, път към социално включване“ запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. До изтичане на срока за подаване на оферти, в частта на обособена позиция 1 – „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за структурните звена на Община Смядово“ е подадена една оферта. До изтичане на срока за подаване на оферти в частта на Обособена позиция №3 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032 -С01 по ОП РЧР“ са подадени две оферти. Подадените в процедурата оферти по тези обособени позиции са отстранени от участие с Решение № 739 от 13.11.2019 г. на кмета на община Смядово, тъй като същите са неподходящи, като решението е влязло в законна сила и е породило предписаните в него права. На основание чл. 21, ал.2 от ЗОП прогнозната стойност на обществената поръчка е определена в резултат на пазарни консултации, съгласно чл.44 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1.„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София, пк 1616, кв. Бояна, ул. «Матей Преображенски» №6, ет.1, ап.2; 2. .„ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Варна, район Младост, ул. Петко Стайнов №1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 587 от 10.09.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00627-2019-0008

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. На основание чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иванка Петрова Николова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Смядово