Версия за печат

00627-2020-0001

BG-Смядово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 0359 53512033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 0359 53512226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1642.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 7 от 03.01.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00627-2020-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на община Смядово" с Обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за структурните звена на община Смядово" и Обособена позиция № 2 "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект BG05M9OP001-2.018-0032 "Община Смядово с грижа за всички"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 9 от 27.02.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, ХОТ ТРЕЙД ЕООД, район Младост ул. Петко Стайнов № 1, България 9000, Варна, Тел.: 052 757533, E-mail: hottrade@abv.bg, Факс: 052 757533

Интернет адрес/и:

URL: http://hottrade-bg.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за структурните звена на община Смядово"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност, посочена в договора
8050 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.04.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
8050 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.05.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
VII.2)
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО