Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0036
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/82
Процедура: Публично състезание
Описание: Целта на обществената поръчка е да се постигне подобрен мониторинг на химичното състояние на минимум 20 подземни водни тела, последством извършената реконструкция на съществуващи или изграждане на нови пунктове. Реализацията на обоснованото предложение за оборудване от първия етап на дейността ще спомогне да се постигне финансова ефективност чрез оптимизиране на разходите при оборудване на пунктовете с устройства за съхранение и предаване на данни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   951905   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.12.2019 г.  30.12.2019 г. 
2   951906   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.12.2019 г.  30.12.2019 г. 
3   1008500   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.03.2021 г.  01.03.2021 г.