Версия за печат

00740-2019-0036

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 74 от дата 30.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Весела Василева, Маргарита Димитрова - Китова, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: v.vasileva@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/82.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Рехабилитация и доизграждане на мониторингови пунктове за контролен и оперативен мониторинг на качеството на подземните води“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Целта на обществената поръчка е да се постигне подобрен мониторинг на химичното състояние на минимум 20 подземни водни тела, последством извършената реконструкция на съществуващи или изграждане на нови пунктове. Реализацията на обоснованото предложение за оборудване от първия етап на дейността ще спомогне да се постигне финансова ефективност чрез оптимизиране на разходите при оборудване на пунктовете с устройства за съхранение и предаване на данни. Изпълнението на поръчката ще спомогне за постигане на целите на проекта процедура BG16M1OP002-1.019 - Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води, като се реализира и принос към изискванията на Рамковата директива за водите /РДВ/. Изпълнението на поръчката ще допринесе за осигуряване на необходимите данни за постигане изискванията на РДВ и за извършването на съгласуван и пълен преглед на състоянието на водните тела, както и оптимизиране и доизграждане на мрежите за мониторинг с оглед подобряване на тяхната ефективност. На базата на анализ на техническото състояние на съществуващите мониторингови пунктове за подземни и дейностите по проучване и планиране на мониторинговата мрежа на всички подземни водни тела, ще се извършат дейности за проектиране и реконструкция на съществуващи и изграждане на нови мониторингови пунктове за подземни води, както и оборудване на пунктовете, при прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Процедура „Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ по Приоритетна ос 1 „Води“ на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Рехабилитация и доизграждане на мониторингови пунктове за контролен и оперативен мониторинг на качеството на подземните води не може да бъде разделено на обособени позиции, тъй като по своята същност дейностите представляват неделима съвкупност и в този смисъл разделянето на поръчката и възлагането й на различни изпълнителни би затруднило изпълнението и постигането на целения от Възложителя резултат. По тази причина предмета на поръчката е обективно неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3220000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на ИАОС