Деловодна информация
00740
3321 30/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0036 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Весела Василева; Маргарита Димитрова - Китова +359 29406432/+359 29406425
v.vasileva@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/82


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/82
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Рехабилитация и доизграждане на мониторингови пунктове за контролен и оперативен мониторинг на качеството на подземните води
45255500      
Строителство

Целта на обществената поръчка е да се постигне подобрен мониторинг на химичното състояние на минимум 20 подземни водни тела, последством извършената реконструкция на съществуващи или изграждане на нови пунктове. Реализацията на обоснованото предложение за оборудване от първия етап на дейността ще спомогне да се постигне финансова ефективност чрез оптимизиране на разходите при оборудване на пунктовете с устройства за съхранение и предаване на данни.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3220000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45255500      
90713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

В рамките на първия етап следва да се извърши анализ на състоянието на съществуващата мрежа от мониторингови пунктове за контролен и оперативен мониторинг на качеството на подземните води на територията на цялата страна на Република България, както и оценка на съответствието й с Методиката за планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземни води, утвърдена от МОСВ.
Първият етап включва следните дейности:
- Оценка на конструкциите и състоянието на съществуващи пунктове за контролен и оперативен мониторинг на подземни води. Обследването следва да се базира на полеви и документални проучвания и да обхване индикативен брой от 200 пункта за мониторинг.
-Разработване на предложение за рехабилитация и реконструкция на съществуващи пунктове за контролен и оперативен мониторинг
-Разработване на обосновано предложение за изграждане на нови пунктове за контролен и оперативен мониторинг
-Разработване на обосновано предложение за оборудване на мониторинговите пунктове за подземни води
-Проектиране: изготвяне на детайлна проектна документация за реконструкция на съществуващи и изграждане на нови пунктове за контролен и оперативен мониторинг на подземните водни тела
Обхватът на втория етап от изпълнението на поръчката ще се дефинира на базата на резултатите от първия етап. Съществено условие за обхвата на изпълнението на дейностите по втория етап е да се предвидят за изграждане и оборудване само пунктове - държавна собственост и при необходимост да се учредят съответните сервитутни права, когато е приложимо. Вторият етап включва изпълнението на следните дейности за минимум 20 пункта за контролен и оперативен мониторинг на подземни води, разположени върху 20 подземни водни тела:
- Изпълнение на дейности по реконструкция на съществуващи и изграждане на нови пунктове за контролен и оперативен мониторинг
- Доставка и монтаж на оборудване за съществуващи и новоизградени пунктове за мониторинг на подземните води.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предложението за изпълнение на поръчката – П1    60
Срок за проектиране    10
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
3220000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура № BG16М10Р002-1.019 „Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ по Приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността, не по-малък от двукратния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.

За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се считат дейности, свързани с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или модернизация и/или основен ремонт на съоръжения за подземни води и/или хидротехнически съоръжения и/или ВиК инфраструктрура.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението.
Информацията се попълва в Част ІV, Раздел Б от ЕЕДОП.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно
– годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
– справка за оборот, в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, реализиран от участника за последните 3 (три) приключили финансови години.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една дейност строителство, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „дейност/строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или модернизация и/или основен ремонт на съоръжения за подземни води и/или и/или ВиК инфраструктура и/или хидротехнически съоръжения (водоеми, помпени или пречиствателни станции, отводнителни съоръжения, напоителни съоръжения и системи), включително внедряване на системи за управление на параметрите на автоматизирани технологични процеси. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълнените дейности.
Изискването се доказва съСписък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката. За доказване на изискването участниците представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Минимално ниво:
1)Ръководител екип
-висше образование минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности в професионално направление „Науки за земята“, област „Природни науки, математика и информатика“, или в област „Технически науки“ съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените;
-участие в минимум 2 проекта / дейности, свързани с проучване и/или проектиране и/или изграждане на съоръжения за подземни води и/или хидротехнически съоръжения и/или съоръжения за пречистване на води и/или ВиК инфраструктура
2)Експерт хидрогеолог
-висше образование минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Хидрогеология“ или „Хидрогеоложко строителство“ или „Хидрогеология и инженерна геология“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, област „Технически науки“, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените;
-участие в минимум 1 проект / дейност, свързан с проучване и/или проектиране и/или изграждане на съоръжения за подземни води и/или хидротехнически съоръжения и/или ВиК инфраструктура
3)Експерт подземни води - 2 броя
-висше образование минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Подземно строителство“ или „Хидромелиоративно строителство“ или „Хидростроителство“ или „Хидротехническо строителство“ или „Водоснабдяване и канализация“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, област „Технически науки“, или специалност „Проучвателно сондиране“ или „Сондиране и добив на нефт и газ“ в професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, област „Технически науки“, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените;
Продължава в следващото поле.


-Участие в минимум 1 проект / дейност за изготвяне на документация за проучване на подземните води и/или проектна документация за изграждане/реконструкция/ рехабилитация на сондажи и/или съоръжения за подземни води и/или хидротехнически съоръжения и/или ВиК инфраструктура.
Участниците следва да разполагат с екип от неключови експерти, както следва:
- Инженер „ВиК“: висше образование минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Водоснабдяване и канализация“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, област „Технически науки, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените;
- Инженер „КИПиА“: висше образование минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“, област „Технически науки, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените;
- Технически ръководител – да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност „строителен техник“ или еквивалентна специалност съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, с квалификация и специалности, еквивалентни на посочените.
- Специалист за контрол на качеството - да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
3. Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството, както следва – БДС EN ISO 9001:2015 в актуалната му версия или еквивалентен сертификат, издаден от акредитирани лица с обхват строителство/рехабилитация на хидротехнически съоръжения и/или ВиК инфраструктура и/или изграждане на съоръжения за подземни води.
4. Участниците следва да прилагат стандарт за опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват: строителство на хидротехнически съоръжения и/или изграждане на съоръжения за подземни води и/или изграждане на ВиК инфраструктура.
Доказване по т. 3 и 4. - Заверено копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и др. доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по СМР, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но ще изпълняват дейност по СМР, също следва да отговарят на изискванията по т.3 и 4.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора и е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
2. парична сума (платежно нареждане в копие)
3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши авансово плащане в размер до цялата сума по договора след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура - оригинал.
Обществената поръчка се открива при условията на чл. 114 ЗОП. Към датата на откриване на процедурата за обществената поръчка, финансирането не е осигурено.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/01/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III № 136

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В методиката за оценка по показател "Качество на предложението за изпълнение на поръчката" ще се оценяват следните елементи:
- Представен е подход за изпълнение на дейностите, в който е посочена взаимовръзката между отделните етапи и дейности и поддейности (в случай, че участникът е идентифицирал такива), посочена е последователността на изпълнението на дейностите и поддейностите (в случай, че участникът е идентифицирал такива), срокове за изпълнение на определени дейности (когато е приложимо съгласно техническата спецификация), обвързаността на дейностите и поддейностите (в случай, че участникът е идентифицирал такива) с резултатите от поръчката.
- За всеки етап и дейност са дефинирани необходимите ресурси за тяхното изпълнение (експерти, работници, механизация, материали и др.), посочени са задълженията на отговорния/те за изпълнението им лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката.
- Представена е организационна структура на екипа за изпълнение, включваща както ключови, така и неключови експерти. Организационната структура е представена йерархично и съдържа описание на задълженията на всеки експерт, което съответства на предвидените за изпълнение дейности и поддейности (в случай, че участникът е идентифицирал такива), комуникацията между експертите и приносът на всеки експерт към постигане на резултатите от поръчката.
- Предложен е механизъм за гарантиране на качеството, обвързан с подхода за изпълнение, с организационната структура и с резултатите на поръчката. Механизмът за гарантиране на качеството съдържа конкретни индикатори и отговорници по прилагането му. Описани са формите за документиране на изпълнението на поръчката. Посочени са конкретни добри практики за осигуряване на контрол върху качеството.
- Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят при прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Описани са действията, които ще предприеме изпълнителят за избягване на аварии/непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на поръчката.
2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:
• участници-свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
• участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
• участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката, вкл. по отделните дейности, за които е посочена цена в документацията за участие.
3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443
Продължава в VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Продължава от Раздел VI.) Допълнителна инфорамция
На основание чл.4, т.23, вр. с чл.14 и чл.17, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.
Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва