Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0035
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/80
Процедура: Открита процедура
Описание: Конкретната цел на изпълнението е да допринесе за осигуряване на дългосрочна информация за оценка на въздействието на различните източници на натиск и прилагане на тестовете за оценка на риска и оценка на състоянието на подземните водни тела (ПВТ) на територията на Република България. Дългосрочната цел на обществената поръчка е подобряване на мониторинга на химичното състояние на подземните води – мрежи от мониторингови пунктове и програми с показатели за мониторинг. Актуализираната национална мрежа и програми за химичен мониторинг на подземните води ще осигури представителна информация за химичното състояние на ПВТ, висока достоверност при определяне на химичното състояние на ПВТ, информация за планиране на точните мерки на точното място, информация за оценка на ефекта от изпълнените мерки от ПУРБ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/02/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   951008   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.12.2019 г.  23.12.2019 г. 
2   951014   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.12.2019 г.  23.12.2019 г. 
3   957946   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.02.2020 г.  06.02.2020 г. 
4   1008576   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2021 г.  04.03.2021 г. 
5   1029752   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г.