Деловодна информация
00740
03300 20/12/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
20/12/2019 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0035 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Красимир Аврамов, Весела Василева +359 29406432/+359 29406445
k.avramov@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/80


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/80
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проучване и планиране на дейностите по контролен и оперативен мониторинг“
90713000      
Услуги

Конкретната цел на изпълнението е да допринесе за осигуряване на дългосрочна информация за оценка на въздействието на различните източници на натиск и прилагане на тестовете за оценка на риска и оценка на състоянието на подземните водни тела (ПВТ) на територията на Република България. Дългосрочната цел на обществената поръчка е подобряване на мониторинга на химичното състояние на подземните води – мрежи от мониторингови пунктове и програми с показатели за мониторинг. Актуализираната национална мрежа и програми за химичен мониторинг на подземните води ще осигури представителна информация за химичното състояние на ПВТ, висока достоверност при определяне на химичното състояние на ПВТ, информация за планиране на точните мерки на точното място, информация за оценка на ефекта от изпълнените мерки от ПУРБ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
314000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Изпълнението на поръчката обхваща следните дейности:
• Преглед и анализ на наличните данни от мониторинг на подземни води
• Преглед на концептуалните модели на ПВТ, актуализация и допълване на концептуалните модели на ПВТ и характеристиките им.
• Преглед на локалните концептуални модели, актуализация и изготвяне на нови локални концептуални модели, при необходимост.
• Изготвяне на информационни карти за мониторингови пунктове
• Преглед и допълване на паспортите на подземните водни тела
• Преглед, актуализация и изготвяне на програми за оперативен и контролен мониторинг
• Организация на обмен на опит със страна членка на ЕС
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предложението за изпълнение на поръчката – П1    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
314000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
8

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедура № BG16М10Р002-1.019 „Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ по Приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността, не по-малък от двукратния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.

За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се считат услуги за изготвяне и/или оценка и/или изпълнение на анализи/ проучвания/ планови/, стратегически/, нормативни или програмни документи в областта на околната среда и/или водите.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението.
Информацията се попълва в Част ІV, Раздел Б от ЕЕДОП.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно
– годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
– справка за оборот, в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, реализиран от участника за последните 3 (три) приключили финансови години.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката. За доказване на изискването участниците представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Изисквано минимално ниво:
1. Под „услуга, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: Изготвяне на проучвания/програми/планове/методики за мониторинг на компонентите и факторите на околната среда, и/или изършване на анализи и/или оценки на компонентите и факторите на околната среда и/или проучване/оценка на техническото състояние на пунктове за мониторинг на подземни води.
2. На основание чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП, участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1) Ръководител екип
- висше образование минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока по специалности в област „Природни науки, математика и информатика“ или в област „Технически науки“, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените;
- специфичен професионален опит (СПО)- участие в минимум 2 проекта/дейности, свързани с изготвяне на проучвания/програми/планове/методики за мониторинг на компонентите и факторите на околната среда, и/или изършване на анализи и/или оценки на компонентите и факторите на околната среда и/или проучване/оценка на техническото състояние на пунктове за мониторинг на подземни води, като поне в един проект следва да е заемал ръководна позиция.
2) Експерт хидрогеолог
- висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока по специалност „Геология“ или „Хидрогеология“ в област „Природни науки, математика и информатика“ или в област „Технически науки“, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените;
- СПО - участие в минимум 2 проекта/дейности, свързани с проучвания/програми/планове/методики за мониторинг на подземни/повърхностни води, и/или изършване на анализи и/или оценки на състоянието на водите, и/или проучване/оценка на техническото състояние на пунктове за мониторинг на подземни води


3) Експерт в областта на подземните води
- Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или по-висока, в област „Технически науки” – специалност „Управление на водните ресурси“, „Хидрогеология“, „Геология“, „Хидроложко строителство“, „Хидрогеология и инженерна геология“ “Хидромелиоративно строителство“, „Хидростроителство“ „Хидротехническо строителство“ или еквивалентна, или специалност „Екология и опазване на околната среда“ в област „Природни науки, математика и информатика“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
- СПО – да е участвал в минимум 2 дейности/проекта, свързани с изготвяне на програми/планове/методики за мониторинг на подземни/повърхностни води, и/или с теренни изследвания на подземни/повърхностни водни тела, и/или анализи/оценки/валидиране със съществуващи данни на състоянието на подземни/повърхностни водни тела, и/или оценки за риск или оценки на състоянието на водните тела.
4) Експерт „Географски информационни системи”:
- Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или по-висока, в област „Природни науки, математика и информатика“ или в „Технически науки”, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления еквивалентни на посочените.
- Сертификат или еквивалентен документ за работа с ГИС софтуер;
- СПО – да е участвал в изпълнението на минимум една дейност, свързана с ГИС за компоненти на околната среда
5) Експерт еколог:
- висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока по специалност „Екология и опазване на околната среда“ в област „Природни науки, математика и информатика“, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените;
- СПО - участие в минимум 2 дейности/проекта, свързани с оценки за риск и оценки за химично състояние на водни тела и/или изготвяне на програми/планове/методики за мониторинг на подземни/повърхностни води, и/или теренни изследвания на подземни/повърхностни водни тела, и/или анализи/оценки/валидиране със съществуващи данни на състоянието на компоненти и фактори на околната среда.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора и е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
2. парична сума (платежно нареждане в копие)
3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши авансово плащане в размер до цялата сума по договора след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура - оригинал.
Обществената поръчка се открива при условията на чл. 114 ЗОП. Към датата на откриване на процедурата за обществената поръчка, финансирането не е осигурено.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/01/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III № 136

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В методиката за оценка по показател "Качество на предложението за изпълнение на поръчката" ще се оценяват следните елементи:
- Представен е подход за изпълнение на дейностите, в който е посочена взаимовръзката между отделните дейности и поддейности (в случай, че участникът е идентифицирал такива), посочена е последователността на изпълнението на дейностите и поддейностите (в случай, че участникът е идентифицирал такива), необходимите ресурси за всяка от тях, срокове за изпълнение на определени дейности (когато е приложимо съгласно техническата спецификация), обвързаността на дейностите и поддейностите (в случай, че участникът е идентифицирал такива) с резултатите от поръчката.
- Представена е организационна структура на екипа за изпълнение, включваща както ключови, така и неключови експерти (ако са предвидени такива). Организационната структура е представена йерархично и съдържа описание на задълженията на всеки експерт, което съответства на предвидените за изпълнение дейности и поддейности (в случай, че участникът е идентифицирал такива), комуникацията
– Предложен е механизъм за гарантиране на качеството, обвързан с подхода за изпълнение, с организационната структура и с резултатите на поръчката. Механизмът за гарантиране на качеството съдържа конкретни индикатори и отговорници по прилагането му. Описани са формите за документиране на изпълнението на поръчката. Посочени са конкретни добри практики за осигуряване на контрол върху качеството.
- Участникът е идентифицирал кръга от заинтересовани лица при изпълнението на поръчката и е описал механизми за взаимодействие и комуникация с тях. Посочени са източници на информация за изпълнение на дейностите и методи за събиране на данните, които кореспондират с цялостния подход за изпълнение на поръчката.
2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:
• участници-свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
• участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
• участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
3. Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443
Продължава в VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Продължава от VI.) Допълнителна инфорамция
5. На основание чл.4, т.23, вр. с чл.14 и чл.17, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва