Версия за печат

00740-2019-0035

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 072 от дата 20.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Красимир Аврамов, Весела Василева, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: k.avramov@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/80.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ПРОУЧВАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛЕН И ОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГ“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Конкретната цел на изпълнението е да допринесе за осигуряване на дългосрочна информация за оценка на въздействието на различните източници на натиск и прилагане на тестовете за оценка на риска и оценка на състоянието на подземните водни тела (ПВТ) на територията на Република България. Дългосрочната цел на обществената поръчка е подобряване на мониторинга на химичното състояние на подземните води – мрежи от мониторингови пунктове и програми с показатели за мониторинг. Актуализираната национална мрежа и програми за химичен мониторинг на подземните води ще осигури представителна информация за химичното състояние на ПВТ, висока достоверност при определяне на химичното състояние на ПВТ, информация за планиране на точните мерки на точното място, информация за оценка на ефекта от изпълнените мерки от ПУРБ. Изпълнението на поръчката ще се базира на налични данни от проучвания на химичното състояние на всички подземни водни тела /ПВТ/ от Плановете за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2016-2021 г. включително данни от собствен мониторинг на подземни води , данни от проведените изпитвания за химичния състав на подземните води по други договори на Изпълнителната агенция по околна среда и друга налична информация за химичното състояние на подземните води. След 2016 г., когато са докладвани ПУРБ 2016-2021 г., са настъпили промени в някои видове натиск в ПВТ, което налага преглед на концептуалните модели на ПВТ, който ще се извърши в рамките на настоящата поръчка. Изпълнението на поръчката обхваща следните дейности: • Преглед и анализ на наличните данни от мониторинг на подземни води • Преглед на концептуалните модели на ПВТ, актуализация и допълване на концептуалните модели на ПВТ и характеристиките им. • Преглед на локалните концептуални модели, актуализация и изготвяне на нови локални концептуални модели, при необходимост. • Изготвяне на информационни карти за мониторингови пунктове • Преглед и допълване на паспортите на подземните водни тела • Преглед, актуализация и изготвяне на програми за оперативен и контролен мониторинг • Организация на обмен на опит със страна членка на ЕС

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Процедура „Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ по Приоритетна ос 1 „Води“ на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Проучване и планиране на дейностите по контролен и оперативен мониторинг не може да бъде разделено на обособени позиции, тъй като по своята същност дейностите представляват неделима съвкупност и в този смисъл разделянето на поръчката и възлагането й на различни изпълнителни би затруднило изпълнението и постигането на целения от Възложителя резултат. По тази причина предмета на поръчката е обективно неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 314000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на ИАОС