Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0030
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/74
Процедура: Пряко договаряне
Описание: За постигането на качествен резултат по проект BG16M1OP002-3.003-001 "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците" е необходимо да бъде заснет документален филм, по време на теренните проучвания в рамките на проекта, за видовете и природни местообитания в България, които са предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   941929   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.10.2019 г.  30.10.2019 г. 
2   957874   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.02.2020 г.  03.02.2020 г. 
3   1029748   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г.