Версия за печат

00740-2019-0030

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Росица Христова - старши юрисконсулт, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 00359 29406432

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/74.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 59 от 30.10.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00740-2019-0030
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

За постигането на качествен резултат по проект BG16M1OP002-3.003-001 "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците" е необходимо да бъде заснет документален филм по време на теренните проучвания в рамките на проекта, за видовете и природните местообитания в България, които са предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3864 от 23.01.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Юнайтед партнърс ЕООД, ул. Св. Св. Кирил и Методий 120, България 1000, София, Тел.: 00359 888323777, E-mail: up@united-partners.com, Факс: 00359 888323777

Интернет адрес/и:

URL: https://united-partners.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Услуги по заснемане на на документален филм с продължителност 27 минути, който да представя процеса на теренните проучвания и последващия анализ на резултатите за видове и природни местообитания в България, които са предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

23.01.2020 г. 

Крайна дата

31.01.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
115550 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.03.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: В чл. 3, ал. 2, т. 6 и 7 се удължават сроковете; Преди промяната: т. 6 Предаване на готовия материал - не по-късно от 30.10.2020; т.7 Осигуряване на еднократно излъчване на филма на национална телевизия - не по-късно от 30.11.2020 г.; След промяната: Срокът по т. 6 Предаване на готовия материал се променя - не по-късно от 30.11.2020 г., а срокът по т.7 Осигуряване на еднократно излъчване на филма по национална телевизия се променя - не по-късно от 15.12.2020 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 28 и чл. 29 от Договор 3864 от 23.01.2020
Променено условие: В чл. 3, ал. 2, т. 6 и 7 се удължават сроковете; Преди промяната: Срокът по т. 6 Предаване на готовия материал - не по-късно от 30.11.2020 г., а срокът по т.7 Осигуряване на еднократно излъчване на филма по национална телевизия се променя - не по-късно от 15.12.2020 г.; След промяната: Срокът по т. 6 Предаване на готовия материал се променя - не по-късно от 15.12.2020 г., а срокът по т.7 Осигуряване на еднократно излъчване на филма по национална телевизия се променя - не по-късно от 31.01.2021 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 28 и чл. 29 от Договор 3864 от 23.01.2020
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 14
Причини за забавянето: .
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
113932.3 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 1617.7 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Съгласно Допълнително споразумение № 2 от 04.12.2020 г. към Договор № 3864 от 23.01.2020 г., срокът за излъчване на документалния филм по национална телевизия е не по-късно от 31.01.2021 г., а първото излъчване е осъществено на 14.02.2021 г.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росица Карамфилова-Благова
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор