Версия за печат

00740-2019-0030

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 59 от дата 30.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Росица Христова Мадлена Станимирова, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: bioproject@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/74.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за изработване на документален филм

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За постигането на качествен резултат по проект BG16M1OP002-3.003-001 "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците" е необходимо да бъде заснет документален филм, по време на теренните проучвания в рамките на проекта, за видовете и природни местообитания в България, които са предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG16M1OP002-3.003-001 "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците" по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", одобрен за финансиране с Решение № 15811.08.2016 г. на министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-481/29.08.2016 г. на министъра на околната среда и водите

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изработването на документален филм не може да бъде разделено на обособени позиции, тъй като се предоставя една комплексна услуга в своята взаимосвързаност и последователност. Поради тази причина предметът на поръчката е обективно неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 118870 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато поръчката е за услуги по приложение № 2 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Ул. Богатица № 20, Ет. 2, гр. София, 1421 2. Юнайтед Партнърс ЕООД, Ул. Розова долина № 13, гр. София, 1421 3. Аксел София ЕООД, Ул. Нишава № 153, гр. София, 1408

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбите се подават в 10 дневен срок отпубликуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т.8-10 и 13, съгласно чл 197, ал. 1, т. 5, б. а от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор на ИАОС