Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/
Номер: 00516-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=110
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на процедурата е извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, извършване на годишен технически преглед и други сходни услуги за моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или предоставени й за ползване от други ведомства.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   940672   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.10.2019 г.  23.10.2019 г. 
2   940674   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.10.2019 г.  23.10.2019 г. 
3   952811   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.01.2020 г.  07.01.2020 г. 
4   1030641   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         22.02.2022 г.  22.02.2022 г. 
5   1035073   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         08.06.2022 г.  08.06.2022 г. 
6   1037859   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.09.2022 г.  19.09.2022 г.