Деловодна информация
00516Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
22009359 22/02/2022 (дд/мм/гггг)
не
00516-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда 831545394
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
София BG411 1000 България
Николай Тюркеджиев +359 28101757
Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg +359 28101757

Интернет адрес/и

https://www.gli.government.bg/bg

https://www.gli.government.bg/bg/procedures/zop

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда"
50100000      
Услуги

II.2) Описание

Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда"
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
50112100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Поръчката ще се изпълнява на територията на всички 28 области на територията на Република България.

Обект на процедурата е извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, извършване на годишен технически преглед и други сходни услуги за моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или предоставени й за ползване от други ведомства.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
28

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  952811 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
400       Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда"

V.2) Възлагане на поръчката

07/01/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФУЛДА БЪЛГАРИЯ ООД 836231725
бул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 112
Хасково BG422 6300 България
info@motoexpert.bg +359 38604216
www.motoexpert.bg +359 38662288
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

180000      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не подлежи на обжалване
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/02/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

50100000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
50112100      
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

Поръчката ще се изпълнява на територията на всички 28 области на територията на Република България.

Обект на процедурата е извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, извършване на годишен технически преглед и други сходни услуги за моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или предоставени й за ползване от други ведомства.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
28

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

180000      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФУЛДА БЪЛГАРИЯ ООД 836231725
бул. Освобождение № 112
Хасково BG422 6300 България
info@motoexpert.bg +359 38604216
www.motoexpert.bg +359 38662288
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с подписване на Допълнително споразумение № 1 от 18.02.2022 г., страните решиха да удължат срока на действие на сключения между тях Договор № 400/07.01.2020г. с 4 (четири) месеца. Всички други условия по договора остават непроменени. Удължаването на срока на договора се явява допустимо и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като същото не засяга обема и предмета на договора и не довежда до ползи за изпълнителя, които не са били известни на другите участници, нито въвежда условия, които, ако са били част от обществената поръчка, биха довели до участието на допълнителни или различни стопански субекти.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Страните установяват, че между тях има сключен договор на стойност до 180 000,00 лева без ДДС, със срок на изпълнение до 20.02.2022г. Възложителят е провел в срок процедура за избор на изпълнител със същия предмет, но поради наличието на само една оферта, /чл. 110, ал. 2, т. 2 от ЗОП / процедурата е прекратена. Към началото на месец февруари 2022 г. е налице неусвоен ресурс по договора в размер на над 25%. Въз основа изложеното, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, страните решиха да удължат срока на действие на сключения между тях Договор № 400/07.01.2020г. с 4 (четири) месеца. Удължаването на срока на договора се явява допустимо и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
180000      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
180000      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва