Деловодна информация
00516Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
19087540 23/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00516-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда 831545394
бул. Княз Александър Дондуков № 3
София BG411 1000 България
Николай Тюркеджиев +359 28101757
Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg +359 28101757

Интернет адрес/и

http://www.gli.government.bg

http://www.gli.government.bg/page.php?c=110


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.gli.government.bg/page.php?c=205&id=85
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Изпълнителна агенция

I.5) Основна дейност 

Социална закрила

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“
50100000      
Услуги

Обект на процедурата е извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, извършване на годишен технически преглед и други сходни услуги за моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или предоставени й за ползване от други ведомства.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
180000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
50112100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Поръчката ще се изпълнява на територията на всички 28 области на територията на Република България.
Поръчката ще се изпълнява на територията на всички 28 области на територията на Република България.

Обект на процедурата е извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, извършване на годишен технически преглед и други сходни услуги за моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или предоставени й за ползване от други ведомства. Видът и броят на автомобилите е посочен в приложение към документация за участие (Таблица № 1).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Показател (Ц) - Цена за 1 сервизен човекочас вложен труд (часова ставка)    40
Показател (О) - Отстъпка в % (проценти) за вложени резервни части и консумативи    30
Показател (С) - Цена за смяна на комплект от 4 /четири/ броя гуми, независимо от размера на гумите (обща цена)    10
Показател (В) - Цена за услугата комплексно външно измиване на МПС    5
Показател (Д) - Цена за услугата комплексно вътрешно почистване на МПС    5
Показател (Г) - Цена за годишен технически преглед (ГТП) за 1 МПС    10
II.2.6) Прогнозна стойност
180000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 21.02.2020 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНЕ
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНЕ
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. За доказване на техническите и професионалните способности във връзка с поставеното изискване участниците представят: списък на услугите (дейностите), изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. Списъкът се представя чрез попълване на информацията в част ІV, раздел „В“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Участниците представят документите, доказващи съответствието с критериите за подбор (извършените услуги) преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които могат да бъдат следните: Удостоверение, издадено от получателя на услугата, деклариран в ЕЕДОП, част ІV, раздел „В“ (списък на услугите) или точен уеб адрес към публичен сайт, на който се съдържа информация за изпълнението на съответните дейности, сайт на получателя или линк на обществена поръчка в профили на купувача, или електронна преписка в Агенцията по обществени поръчки, както и всякакъв друг еквивалентен източник на информация, удостоверяващ изпълнението на декларираните дейности. Съответният уеб адрес може да бъде посочен в информацията в част ІV, раздел „В“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказателствата следва да са съотносими към декларираните в списъка изпълнени услуги/дейности. Под „изпълнени“ услуги следва да се разбира услуга, която е приключила в рамките на 3-годишния период от датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагане на услугата и резултатът от нея е приет от съответния възложител.

Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка, като под дейности, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира извършване на пълно сервизно и техническо обслужване за не по-малко от 100 (сто) броя моторни превозни средства на територията на Република България.
Изискването ще се приеме за изпълнено, независимо дали дейностите са извършени в рамките на една или повече услуги/договори.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, при подписването му в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката следва да бъде най–малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 107 в сградата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" в София на бул. "Княз Александър Дондуков № 3

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, участник, за чиято оферта е налице някое от снованията по чл. 107 от ЗОП, както и участник, за когото се установи, че подлежи на отстраняване по Националните основания за отстраняван, а именно:
1.1 осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
1.2 нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
1.3 нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
1.4 наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участниците в процедурата (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
1.5 наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
1.6 обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Икономически най-изгодната оферта по настоящата процедура се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
3. Офертите се подават в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" на адреса, посочен в обявлението, в стая „Деловодство“, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа.
4. Офертите, освен лично, могат да бъдат представени чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Оферти, подадени по този начин следва да бъдат получени при възложителя в срока, определен за получаване на офертите в раздел IV.2.2 от обявлението.
5. Посочената прогнозна стойност е относима за цялия период на изпълнение на договора.
6. Участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията по поръчката ще бъде отстранен от участие.
7. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Образците на документи и приложения са задължителни за участниците. Информацията, свързана с основанията за отстраняване от процедурата се попълва в Част III от ЕЕДОП.
8. На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителен подбор. Действията на комисията ще се извършат по реда на чл. 61 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 4, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва