Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0028
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/72
Процедура: Публично състезание
Описание: В системата на ИАОС има налични 10 броя атомно - абсорбционни спектрометри в лабораториите на ИАОС. Целта на планираната поръчка е да бъдат осъществени дехности, които да гарантират нормалното функциониране на апаратите и поддържането им в работен режим, като по този начин ще се осигури изпълнението на изискванията, описани в Директива 2013/39/ЕС, по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и определяне на тежки меали в различни матрици (води, почви, седименти, отпадъци, растения) залегнали в утвърдените мониторингови планове, контрол и по искане на външни клиенти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   938775   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.10.2019 г.  14.10.2019 г. 
2   938776   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.10.2019 г.  14.10.2019 г. 
3   995035   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.09.2020 г.  24.09.2020 г.