Версия за печат

00740-2019-0028

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 54 от дата 14.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 031901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III, №136, За: Весела Василева, Маргарита Димитрова,, България 241, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: v.vasileva@eea.government.bg, Факс: 0359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/72.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/72.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на консумативи и резервни части и сервизно обслужване на атомно-абсорбционни спектрометри

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е структурирана в две обособени позиции, като разпределението е извършено с оглед различните модели на апаратите: 1. Обособена позиция №1 “Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 7 броя атомно - абсорбционни спектрометри модел Thermo Scientific iCE 3500”. Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по - доставка и монтаж на консумативи - сервизно обслужване, вкючващо: диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на апаратите; профилактика: почистване, настройки и тестване на основните възли на системата и ремонт, подмяна на резервни части и консумативи. - доставка и монтаж на резервни части (при възникнала необходимост) 2.Обособена позиция №2 „Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 3 броя атомно - абсорбционни спектрометри на фирма Analytik Jena“ - доставка и монтаж на консумативи -сервизно обслужване, вкл: диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на апаратите; профилактика:почистване, настройки и тестване на основните възли на системата и ремонт, подмяна на резервни части и консумативи. - доставка и монтаж на резервни части (при възникнала необходимост);

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 117800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10- дневен срок от настъпването на обстоятелствата по чл.197, ал. 1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор