Деловодна информация
00740
2559 14/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 031901762
бул. Цар Борис III №136
София BG411 251 България
Весела Василева, Маргарита Димитрова +359 35929406432
v.vasileva@eea.government.bg +359 35929559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/72

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/72


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/72
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на консумативи и резервни части и сервизно обслужване на атомно-абсорбционни спектрометри
50411000      
Доставки

В системата на ИАОС има налични 10 броя атомно - абсорбционни спектрометри в лабораториите на ИАОС. Целта на планираната поръчка е да бъдат осъществени дехности, които да гарантират нормалното функциониране на апаратите и поддържането им в работен режим, като по този начин ще се осигури изпълнението на изискванията, описани в Директива 2013/39/ЕС, по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и определяне на тежки меали в различни матрици (води, почви, седименти, отпадъци, растения) залегнали в утвърдените мониторингови планове, контрол и по искане на външни клиенти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
117800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 7 броя атомно - абсорбционни спектрометри модел Thermo Scientific iCE 3500“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50411000      
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG321
BG312
BG323
BG344
BG422
BG421

ЦЛ София, РЛ Велико Търново, РЛ Монтана, РЛ Пловдив, РЛ Русе, РЛ Стара Загора, РЛ Хасково

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по
1. доставка и монтаж на следните консумативи
2. сервизно обслужване, вкл: диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на апаратите; профилактика: почистване, настройки и тестване на основните възли на системата и ремонт, подмяна на резервни части и консумативи.
3. доставка и монтаж на резервни части (при възникнала необходимост)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
77800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 3 броя атомно - абсорбционни спектрометри на фирма Analytik Jena 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50411000      
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341
BG331
BG413

РЛ Бургас, РЛ Варна, РЛ Благоевград

Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по:
- доставка и монтаж на консумативи
- сервизно обслужване, включващо: диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на апаратите; профилактика: почистване, настройки и тестване на основните възли на системата и ремонт, подмяна на резервни части и консумативи.
- доставка и монтаж на резервни части ( при възникнала необходимост).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансово състояние на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ПРЕДМЕТ И ОБЕМ, ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.
На основание чл.64, ал.1,т. 2 от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на заявлението дейности (доставки и услуги) с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.
В случаите когато участникът не е изпълнявал комплексна поръчка за сервиз и доставка, е необходимо да бъдат посочени отделни поръчки за доставка на консумативи и резервни части, и за сервизно обслужване. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянео на доставки от областта на предмета на поръчката.
Под „сходни с предмета на поръчката“ да се разбира сервизно обслужване на апаратура с аналогичен анализаторен принцип – атомна спектрометрия и доставка на консумативи и резервни части за нея.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойности, датите и поличателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ И/ИЛИ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ С ОПРЕДЕЛЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.
На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва с минимум двама специалисти (персонал и/или ръководен състав) с квалификация и/или умения в областта на сервизното обслужване на апаратура, сходна с обекта на поръчката минимум две години.
За доказване на поставените изисквания участникът, избран за изпълнител следва да представи списък на квалифицирания екип, отговорен за изпълнение на поръчката, с посочване на образование, професионлна квалификация и опит, както и документи, който доказват професионална компетентност. Под „сходни с предмета на поръчката“ да се разбира сервизно обслужване на апаратура с аналогичен анализаторен принцип – атомна спектрометрия и доставка на консумативи и резервни части за нея.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.
На основание чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП участникът следва да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания, както следва.
Да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент за сервиз и доставка (производство) на лабораторна и химическа апаратира.
Доказване на критерия за подбор "Изисквания за системи за управление на качеството":
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел Г.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: Копие на сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандартите за управление на качеството .Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнениена договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договор в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
•парична сума (платежно нареждане в копие)
•банкова гаранция- в оригинал
•застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговоеността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/11/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

сградата на ИАОС, бул "Цар Борис III" 136

Отварянето на цените е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.
Основания за отстраняване по националното законодателство:
1. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.
2. На основание чл.4, т.23, вр. с чл.14 и чл.17, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.
3. Участник, за който е налице основанието по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущетво.
4. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
5. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка;
6. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към ЗОП;
7. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
8. Участници, които са свързани лица;
9. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва