Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0017
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19
Процедура: Открита процедура
Описание: С цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда, всеки оператор на ново или на съществуващо предприятие и/или съоръжение, в което са налични опасни вещества по приложение № 3 от ЗООС, е длъжен да извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по същото приложение и да документира извършената класификация. В случаите, когато според извършената класификация, предприятието и/или съоръжението се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък или с висок рисков потенциал, операторът е длъжен да подаде до изпълнителният директор на ИАОС уведомление за извършената класификация. В изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в системата на МОСВ за перида 2016-2020 г., е необходимо да се игради информационна система за електронно подаване на Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   927008   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.08.2019 г.  12.08.2019 г. 
2   927010   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2019 г.  12.08.2019 г. 
3   936628   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         02.10.2019 г.  02.10.2019 г.