Версия за печат

00740-2019-0017

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 34 от дата 08.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Росалина Инджиева, Росица Христова, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: r.hristova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Изграждане на автоматизирана електронна система за електронно подаване на Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

През 2018 са направени промени в ЗООС, които пряко касаят процеса на предоставяне на услугата в това число, поставят изисквания за нов начин на предоставяне от 28 АВГУСТ 2019. Новите текстове, които регламентират тази промяна вменяват задължения на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна по реализиране на процеса и предоставяне на административната услуга по Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал. В рамките на „Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях“ се определят формата и съдържанието на документите по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). За поддържане на процеса по подаване (съответно обработване и потвърждаване на извършената класификация в съответствие с нормативната уредба ) на Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал се появява необходимост от изграждане на Автоматизирана Електронна Система ( АИС ), която да поддържа тези работни процеси и взаимодействия в съответствие с актуалната нормативна база.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изграждането на информационната система не може да бъде разделено на обособени позиции, тъй като се предоставя една комплексна услуга в своята взаимосвързаност и последователност. По тази причина предмета на поръчката е обективно неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 350000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на ИАОС