Деловодна информация
00740
2065 08/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
08/08/2019 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Росалина Инджиева, Росица Христова +359 29406414/+359 29406432
r.hristova@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/62
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на автоматизирана електронна система за електронно подаване на Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал
72262000      
Услуги

С цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда, всеки оператор на ново или на съществуващо предприятие и/или съоръжение, в което са налични опасни вещества по приложение № 3 от ЗООС, е длъжен да извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по същото приложение и да документира извършената класификация. В случаите, когато според извършената класификация, предприятието и/или съоръжението се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък или с висок рисков потенциал, операторът е длъжен да подаде до изпълнителният директор на ИАОС уведомление за извършената класификация.
В изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в системата на МОСВ за перида 2016-2020 г., е необходимо да се игради информационна система за електронно подаване на Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
350000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72262000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България, Изпълнителна агенция по околна среда

Проектът е насочен към изграждане на информационно решение, което да поддържа работни процеси и взаимодействия в съответствие с актуалната нормативна база, имаща отношение към контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.
Основната цел на поръчката е проектиране, разработване и внедряване на Автоматизирана Електронна Система (АИС), която да автоматизира свързаните с реализирането на административната услуга Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал процеси.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
• Детайлизиран анализ на работните процеси свързани с осъществяване на административната услуга като електронна и подлежащи на автоматизация и поддръжка в рамките на АИС;
• Проектиране и разработка на АИС, осъществяваща Електронна Административна Услуга и автоматизираща свързани с това работни процеси;
• Обучение на експерти на възложителя за работа с внедрената АИС.
Описаните цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:
• Дейност 1: Анализ и Детайлизиране на Техническата Спецификация
• Дейност 2: Проектиране
• Дейност 3: Разработка, Документиране и Тестване
• Дейност 4: Внедряване и Обучение
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предложението за изпълнение на поръчката – П1    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
350000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансово състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум две дейности/услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката. За доказване на изискването участниците представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 в актуална му версия или еквивалент, чийто обхват да включва услуги сходни с тази на настоящата поръчка.
За сходни с предмета на поръчката се разбират услуги в областта на информационните технологии, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи.
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
За сходни с предмета на поръчката се разбират услуги в областта на информационните технологии, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи копие на сертификат.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискванията по т. 1 и 2 се отнасят общо за обединението, а изискванията по т. 3 се отнасят за участника в обединението, който ще извършва разработването, внедряването и поддръжката на информационната система.


1. На основание чл. 64, ал. 1, т. 1, б.“б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, поне 2 /две/ услуги, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката.
Под „услуга, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: услуга в областта на информационните технологии, свързана с проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на електронни административни услуги (ЕАУ).
2. На основание чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП, участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
Ключов експерт 1 - Ръководител на проекта
• Образователна квалификация: Висше образование, степен Бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“.
• Общ професионален опит: минимум 7 години професионален опит в областта на информационните технологии;
• Специфичен професионален опит и сертификати:
o участие в качеството на ръководител проект в реализация на минимум 3 ( три ) проекта в област ИТ;
o валиден професионален сертификат в областта на управлението на проекти.
Ключов експерт 2 – Бизнес Аналитик
• Образователна квалификация: висше образование, степен Бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“.
• Общ професионален опит: Общ професионален опит – минимум 7 години професионален опит в областта на информационните технологии ;
• Специфичен професионален опит и сертификати:
o участие в качеството на Бизнес Аналитик в реализация на минимум 3 ( три ) проекта в област ИТ;
o Валиден професионален сертификат в областта на Бизнес Анализ
Ключов експерт 3 – Електронни Административни Услуги (ЕАУ)
• Образователна квалификация: висше образование, степен Бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“.
• Общ професионален опит: Общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии ;
• Специфичен професионален опит и сертификати:
o участие в реализация на минимум 3 ( три ) проекта с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката ;
Ключов експерт 4 –Експерт Бази Данни
• Образователна квалификация: висше образование, степен Бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“.
• Общ професионален опит: Общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии ;
• Специфичен професионален опит и сертификати:
o участие в качеството на Експерт БД в реализация на минимум 3 ( три ) проекта в област ИТ;
o наличие на професионален сертификат свързан с работа с релационни СУБД.
Ключов експерт 5 – Осигуряване на Качеството
• Образователна квалификация: висше образование, степен Бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“ или “Социални, стопански и правни науки”
• Общ професионален опит: Общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии ;
• Специфичен професионален опит и сертификати:
o участие в качеството на Експерт по Осигуряване на Качеството в реализация на минимум 3 ( три ) проекта в област ИТ;
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора и е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
2. парична сума (платежно нареждане в копие)
3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши авансово плащане в размер до цялата сума по договора след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура - оригинал.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/09/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III № 136

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В методиката за оценка по показател "Качество на техническото предложение" ще се оценяват следните подпоказатели:
- Предложение за подход за управление на проекта;
- Предложение за архитектура и функционалност на АИС;
- Подход за осъществяване на дейностите.
2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:
• участници-свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
• участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
• участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
3. Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва