Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0013
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/56
Процедура: Публично състезание
Описание: В Националната програма за мониторинг на повърхностни води, утвърдена със Заповед № РД-230/28.03.2019г. на министъра на oколната среда и водите е предвидено Изпълнителна агенция по околна среда да изпълни част от програмите за хидробиологичен мониторинг на повъхностни води чрез възлагане на външен изпълнител по Закона за обществените поръчки. Обект на поръчката е услуга, предмет на поръчката е „Осигуряване на данни за 2019-2020г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със Заповед на министъра на околната среда и водите“. II.2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА Тема: Осигуряване на данни за 2019-2020г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със Заповед на министъра на околната среда и водите
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   924699   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.07.2019 г.  26.07.2019 г. 
2   924701   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.07.2019 г.  26.07.2019 г. 
3   949603   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.12.2019 г.  16.12.2019 г. 
4   1018918   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.08.2021 г.  18.08.2021 г.