Версия за печат

00740-2019-0013

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 029 от дата 26.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, За: Красмир Аврамов, България 1000, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: k.avramov@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/56.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на данни от 2019 - 2020 г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В Националната програма за мониторинг на повърхностни води, утвърдена със Заповед № РД-230/28.03.2019г. на министъра на oколната среда и водите е предвидено Изпълнителна агенция по околна среда да изпълни част от програмите за хидробиологичен мониторинг на повъхностни води чрез възлагане на външен изпълнител по Закона за обществените поръчки. Обект на поръчката е услуга, предмет на поръчката е „Осигуряване на данни за 2019-2020г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със Заповед на министъра на околната среда и водите“. II.2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА Тема: Осигуряване на данни за 2019-2020г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със Заповед на министъра на околната среда и водите Обосновка В Националната програма за мониторинг на повърхностни води, утвърдена със Заповед № РД-230/28.03.2019г. на министъра на oколната среда и водите е предвидено Изпълнителна агенция по околна среда да изпълни част от програмите за хидробиологичен мониторинг на повъхностни води чрез възлагане на външен изпълнител по Закона за обществените поръчки. Данните ще се използват за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал на повърхностните водни тела в рамките на плановете за управление на речните басейни и за докладване към Европейската агенция по околна среда. Общи изисквания 1 Основни задачи и дейности: 1.1. Да се извърши мониторинг на биологичните качествени елементи; 1.2. Да се определят основните физико-химични параметри: разтворен кислород, наситеност с кислород, температура на водата, pH, електропроводимост, прозрачност по Секи (само за езерата и язовирите); 1.3. Да се направи анализ и комплексна оценка на резултатите от мониторинга по т. 1.1. и 1.2.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се предвижда разделянето на обособени позиции, тъй като планираните полеви и лабораторни измервания и наблюдения на съответните биологични обекти е целесъобразно да бъдат провеждани паралелно (в един и същи сезон), за осигуряване на комлексна оценка на екологичното състояние на водните басейни.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 108000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП е обусловен от прогнозната стойност на поръчката, както и предвид факта, че не са налице условия за провеждане на друг вид процедура, посочена в чл. 18 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор