Версия за печат

00740-2019-0013

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Елена Янева, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: e.yaneva@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 29 от 26.07.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00740-2019-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

В Националната програма за мониторинг на повърхностни води, утвърдена със Заповед № РД-230/28.03.2019г. на министъра на oколната среда и водите е предвидено Изпълнителна агенция по околна среда да изпълни част от програмите за хидробиологичен мониторинг на повърхностни води чрез възлагане на външен изпълнител по Закона за обществените поръчки. Обект на поръчката е услуга, предмет на поръчката е „Осигуряване на данни за 2019-2020г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със Заповед на министъра на околната среда и водите. Данните ще се използват за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал на повърхностните водни тела в рамките на плановете за управление на речните басейни и за докладване към Европейската агенция по околна среда.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3829 от 19.11.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДЗЗД ФОРТИС – ИБЕИ – ИРА, ул. Акад. Методи Попов, сграда 46, вх. Б, № 2А, ет.4, ап.18, България 1113, София, Тел.: 00359 899205776, E-mail: office@fortisvisio.com, Факс: 00359 899205776

Интернет адрес/и:

URL: http://www.fortisvisio.com.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Фортис Визио ЕООД, гр. София, кв. Яворов, бл.73, вх.1, ет.4, ап.18, България 1113, София, Тел.: 00359 24652466, E-mail: office@fortisvisio.com, Факс: 00359 24652466

Интернет адрес/и:

URL: http://www.fortisvisio.com.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, гр. София, ул. Майор Юрий Гагарин № 2, България 1113, София, Тел.: 00359 884606742, E-mail: iber@iber.bas.bg, Факс: 00359 28705498

Интернет адрес/и:

URL: http://www.iber.bas.bg.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Институт по рибарство и аквакултури, ул. „Васил Левски № 248, България 4003, Пловдив, Тел.: 00359 32956033, E-mail: iraplv@yahoo.com, Факс: 00359 32953924

Интернет адрес/и:

URL: https://www.ira-plovdiv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на услуги по мониторинг на биологичните качествени елементи фитопланктон, макрофити и макрозообентос за категория "езера/язовири" и на биологичния елемент риби за категория "реки" и "езера". Определяне на основните физико- химични параметри и анализ, както и комплексна оценка на резултатите от мониторинга при условията на договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

15

ІII.7) Стойност, посочена в договора
108000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.05.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
108000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.08.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росица Карамфилова-Благова
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор