Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0012
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/58
Процедура: Открита процедура
Описание: Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух /ККАВ/ се регламентира със заповед на Министъра на околнота среда и водите № 66/28.01.2013 г. В тази заповед са определени броят и видът на пунктовете, съответните контролирани атмосферни замърсители, методите и средствата на измерване. В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на пробовземна и автоматична апаратура, поместена в стационарни и мобилни автоматични станции, ръчни пунктове, а също така и в OPSIS - системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с. Ръжена, Старозагорска област). В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна. Настоящата обществена поръчка се открива под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП - при неосигурено финансиране.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   922441   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.07.2019 г.  19.07.2019 г. 
2   922442   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2019 г.  19.07.2019 г. 
3   949311   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.12.2019 г.  16.12.2019 г. 
4   1018117   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.08.2021 г.  05.08.2021 г. 
5   1018118   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.08.2021 г.  05.08.2021 г. 
6   1018119   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.08.2021 г.  05.08.2021 г. 
7   1018121   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.08.2021 г.  05.08.2021 г. 
8   1018125   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.08.2021 г.  05.08.2021 г.