Версия за печат

00740-2019-0012

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Елена Янева, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: e.yaneva@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 27 от 16.07.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00740-2019-0012
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух /ККАВ/ се регламентира със Заповед № 66 от 28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно която се определят броят и видът на пунктовете, съответните контролирани атмосферни замърсители, методите и средствата за измерване. В обхвата на Заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на пробовземна и автоматична апаратура, поместена в стационарни и мобилни автоматични станции, ръчни пунктове, а също така и в OPSIS-Системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с. Ръжена, Старозагорска област). В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна. Настоящата обществена поръчка се сключва под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП - при неосигурено финансиране.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3826 от 19.11.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Орион Инвайърмент ООД, Интерпред-СТЦ, бул. Драган Цанков № 36, България 1040, София, Тел.: 00359 29712146, E-mail: info@orion-environment.bg, Факс: 00359 29733196

Интернет адрес/и:

URL: https://www.orion-environment.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за имисионен и емисионен контрол, модели THERMO, ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION, KFN, BUHLER и DERENDA

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
74700 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.03.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
74700 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.08.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росица Карамфилова-Благова
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор