Деловодна информация
00740
1856 16/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
16/07/2019 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Емил Карев, Милена Първанова, Маргарита Димитрова, +359 29406432/+359 29406461/+359 29559015
e.karev@eea.governmеnt.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/58


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/58
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на въздуха“
31000000      
Доставки

Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух /ККАВ/ се регламентира със заповед на Министъра на околнота среда и водите № 66/28.01.2013 г. В тази заповед са определени броят и видът на пунктовете, съответните контролирани атмосферни замърсители, методите и средствата на измерване. В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на пробовземна и автоматична апаратура, поместена в стационарни и мобилни автоматични станции, ръчни пунктове, а също така и в OPSIS - системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с. Ръжена, Старозагорска област). В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна.
Настоящата обществена поръчка се открива под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП - при неосигурено финансиране.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
640000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори MLU 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Доставка на консумативи за анализатори MLU включва:
1. Сервизен комплект - детекторен кит SO2/H2S 100A/101A включващ: UV филтър (рестриктор) 214 nm UV детектор комплект - бр./оп. 2;
2. Сервизен комплект - детекторен кит NO/NOX/NH3 200A/201A включващ: Вакум помпа - 1 бр.; Кикер за разделяне на газове - 1 бр.; Нагревател за оптичната камера на PMT - 1 бр.; Орифиси за конвертор 10 misla; - бр./оп 1
3. Тефлонов шлаук 6/4 милиметъра - 100 м - бр./оп. 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17720.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за имисионен и емисионен контрол, модели THERMO, ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION, KFN, BUHLER и DERENDA 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

1. Сервизен комплект консумативи за анализатор THERMO SHARP 5030, Буферни батерии LR14 за HV буфер, – комплект от 6 бр.
Защитен филтър на помпа, P/N KT169001024, Ламели на помпа, 5 бр. P/N KT169001023, Изходна клапа с филтър на помпа за SHARP 5030, P/N 10930208, Filter Tape (42 meter roll length), P/N FH111 - бр./оп. 9;
2. Сервизен комплект консумативи за NOx анализатор THERMO SCIENTIFIC 42i, Кит за помпа, P/N 107751-00, DFU филтър, P/N 10930152, Филтър на пробата 0,45 mm, P/N 10930151 - пакет/25 бр., O-пръстен за капиляри, P/N 4800 – пакет/10 бр., O-пръстен, P/N 9212 – пакет/5 бр., Вентилатор за външна помпа MECHATRONICS, P/N 10940031 - бр./оп. 6;
3. Сервизен комплект консумативи за SO2 анализатор THERMO SCIENTIFIC 43i, Кит за помпа, P/N 108002-00, Филтър на пробата 0,45 mm, P/N 10930151 – пакет/25 бр. - бр./оп. 6;
4. Кит за помпа, P/N 108002-00, DFU филтър, P/N 10930152, Филтър на пробата 0,45 mm, P/N 10930151 – пакет/25 бр., IR source – Инфрачервен източник, P/N 7361 - бр./оп. 6;
5. Сервизен комплект консумативи за O3 анализатор THERMO SCIENTIFIC 49i включващ: Кит за помпа, P/N 108002-00, DFU филтър, P/N 10930152, Филтър на пробата 0,45µm, P/N 10930151 – 1/4 пакет/25 бр. - бр./оп. 6;
6. Сервизен комплект консумативи за NH3 анализатор THERMO SCIENTIFIC 17i включващ: Кит за помпа, P/N 107751-00, DFU филтър, P/N 10930152, Филтър на пробата 0,45µm, P/N 10930151 – 1/4 пакет/25 бр - бр./оп. 1;
7. Сервизен комплект консумативи за H2S анализатор THERMO SCIENTIFIC 450i включващ: Кит за помпа, P/N 108002-00, Филтър на пробата 0,45µm, P/N 10930151 – 1/4 пакет/25 бр. - бр./оп. 1;
8. Сервизен комплект консумативи за анализатор AMA_GS5000 включващ: BTX обогатителна тръба, P/N 220, Кит за поддръжка на PID (лампа, центриращ пръстен, уплътнение), P/N 2013, Входен филтър за MFC, P/N 427, GC мотор на пещта, P/N 1254, Вентилатор за Peltier охладител (BTX), P/N 131 - бр./оп. 1;
9. Сервизен комплект консумативи за пробовземно устройство за ФПЧ DERENDA– LVS3.1 включващ: Защитен филтър на помпа, P/N 10940006, Ламели за помпа, P/N 10940005, Изходен филтър на помпа, P/N 10930168 - бр./оп. 9;
10. Сервизен комплект консумативи за пробовземна сонда ORION OCS-3000 включващ: Комплект О-пръстени, P/N 10950080 – пакет/2 бр. Ceramic filter element, manufacturer Classic Filters, P/N 15/30.150.C2 - бр./оп. 3;
11. Сервизен комплект консумативи за обогреваема камера ORION HB3000 включващ: Синтеровани филтри (HAMLET) 2m, P/N 10720011 - пакет 2 бр., Уплътнения за синтеровани филтри, P/N 10720010 - пакет 2 бр., Филтърно тяло, комплект с уплътнение и
синтерован филтър, P/N 10720001, Нагревател ( Watlow), P/N 11130672 – пакет/2 бр. - бр./оп. 3;
12. Сервизен комплект консумативи за охладителна система BUHLER EGK 2-19 включващ: Комплект шлаухи за перисталтична помпа, P/N 91 240 300 27, О-пръстен за филтъра, P/N 41 01 003, PTFE преден филтър модел FE-4, P/N 11130680 –
пакет/10 бр., Датчик за влага с кабел модел FF-3N, P/N 11130676, Ъглови връзки за перисталтична (Buhler), P/N 11130679 – пакет/2 бр., Уплътнения и фитинги за топлообмемнника на охладителя, P/N 11130683, – пакет/2 бр. - бр./оп.3;
13. Сервизен комплект консумативи за пробовземна помпа KNF N 024 ST.11E (3 бр.) Кит за поддръжка, P/N 032524 - бр./оп. 3;
14. Сервизен комплект консумативи за анализатор SICK MCS 100-E HW с Филтър, P/N 5309683 - бр./оп. 3;
15. Сервизен комплект консумативи за анализатор за CO, O2 SICK SIDOR с Вътрешен стъклен филтър, P/N 11130686 - бр./оп. 3;
16. Сервизен комплект консумативи за анализатор за NOx ECOPHYSICS 82MH (3 бр.) с филтър 7 micron hot tubing 8xx, P/N 210.0619 и филтър 7 micron for Zero, Cal, Sample, P/N 210.0603 - бр./оп. 3; 17. Кварцов скрубер (NO) - бр./оп. 7; 18. Корелационен филтър (CO) - бр./оп. 1; 19. Нулев скрубер вътрешен - бр./оп. 1; 20. Кит за помпа, SK 688 - бр./оп. 3.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
74726.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура ENViRONNEMENT S.A., TECORA и LAND 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

1. Модел - VOC 72 M - Сервизен комплект консумативи за анализатор VOC 72M включващ: 5 µm syringe filter 25 mm dia – 6 бр., Kit for KNF Pump V02-0199 – 1 бр., Fan filter (92x92) – 2 бр., SET TRAP – 1 бр., MANTENANCE KIT for COOLING PUMP – 1 бр. - бр./оп. 4;
2. Модел - MIR 9R - K -Сервизен комплект консумативи за анализатор MIR 9R-К включващ: Входен филтър 25mm, 5µm – 10бр., Кит за помпа – 1 бр., Прахов филтър – 2 бр. - бр./оп. 1;
3. Модел - MP101M - Сервизен комплект включващ : Филтърна лента - бр./оп. 2; Кит за вакуумна помпа VT 4.4 - бр./оп.1.
4. Модел - Charlie HV - Сервизен кит-комплект - L4 - бр./оп. 5; Сервизен кит-комплект - (Ниво 2) / L3 - бр./оп. 20; Сервизен комплект основен - графитни лопатки, въздушен филтър, NiCd акумулаторна батерия, газов брояч със софтеурен пакет - бр./оп. 15; Вакуумметър - бр./оп. 6; Температурен сензор PT100 с кабел 5 м. за Charlie HV - бр./оп. 24; Силиконов маркуч - бр./оп. 2; Филтродържачи 20бр./оп. - бр./оп. 25; Силиконова смазка /спрей - бр./оп. 10;
5. Модел - Echo PM - Сервизен кит комплект – L4 - бр./оп. 14; Сервизен кит комплект –L5 - бр./оп. 5; Сервизен комплект за налягане - сензори - бр./оп. 7; Температурен сензор PT100 с кабел 5 м. за Echo PM. - бр./оп. 10;
6. Модел - Sentinel -Сервизен кит-комплект за профилактика - бр./оп. 10; Контейнер за чисти филтри - бр./оп. 10; Контейнер за използвани филтри - бр./оп. 10;
7. Модел - Bravo M Plus - Сервизен кит - комплект - бр./оп. 5;
8. Кварцов 100% микрофибърен филтър QM-A ? 47 mm за пробонабиране на фини прахови частици, размер на порите – по добра от 0,3 ?m , дебелина 0,45 mm, тегло - 85 g/m2, задържаща способност -по добра от 99,95 %, номинален дебит – по добър от 2,2 mm, съдържание на олово- не повече от 0,25 mg, устойчиви при температура под 500 °С, крехкост-да няма пукнатини повече от 25 mm, якост на опън g/15mm –по добра от 200, загуба на маса –не повече от 0,75%, сертификат от производителя съглсно EN 1822-1, 100 бр./оп./кутии - бр./оп. 250, Филтри вътрешни за климатична система в тегловна лаборатория - бр./оп. 10;
9. Модел - LAND 4 - Комплект сензори включващ: Сензори за въглероден оксид, кислород, азотен оксид, серен диоксид, въглеводороди и комплект противопрахов филтър + CO компенсационен филтър - бр./оп. 1.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
336403.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за апаратура Syntech Spectras BTX, OPSIS и TELEDUNE 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

1. Модел - BTX GC 855 - Сервизен комплект консумативи за анализатор BTX GС – 855 включващ: Комплект филтри за носещ газ, Преконцентрационна тръбичка, PID лампа, Входен филтър (PTFE25 Teflon filter kit ), оп.25 бр., 10 – канален клапан (10-port valve), Ротор (10-port valve) ,PID детектор (head) - бр./оп. 3;
2. Модел - SM 200 - Сервизен комплект консумативи (клапани, мембрани, у-ния, филтър влага) - бр./оп. 5;
3. Модел - AR500/520 - Сервизен комплект консумативи тип А и В лампи - бр./оп. 3;
4. Модел - SO2 ML9850 - Сервизен комплект за SO2 ML9850 включващ: Кит, U-V лампа - бр./оп. 3;
5. Модел - H2S ML9850 - Сервизен комплект за H2S ML9850 с конвектор и скрубер за SO2 - бр./оп. 1;
6. Модел - CO ML9830 - Сервизен комплект за CO ML9830 - бр./оп. 1;
7. Модел - T803 - Сервизен комплект консумативи за анализатор T803 включващ: Синтеред филтър – 1 бр., О-ринг – 1 бр., Кит за помпа, PU20 – 1 бр. - бр./оп. 1;
8. Модел - API 200EH - Сервизен комплект консумативи за анализатор API 200EH включващ: Комплект филтри (DFU filter, sintered filters) – 1бр., Консумативи за помпа – 1 бр., Молибденов пълнител за конвертираща пещ – 1 бр., Нагревател за конвертираща пещ – 1 бр. - бр./оп. 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
79504.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори HORIBA 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

1. Модел - SO2 APSA 370 - Сервизен комплект за анализатор APSA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия, Комплект мембрани за двуглава помпа – 2 бр., Скрубер ESU – 1 бр., Въздушен филтър 0,3µm – 1 бр., Пълнеж активен въглен, 200ml – 1бр., Ксенонова лампа – 1 бр. - бр./оп. 12;
2. Модел - NO/NOx APNA 370 - Сервизен комплект за анализатор APNA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия, Комплект мембрани за двуглава помпа – 2 бр., Катализатор Деозонатор DO – 1 бр. Въздушен филтър 0,3µm – 1 бр., Пълнеж активен въглен, 200ml – 1бр., Пълнеж силикагел, 200ml – 1 бр., Катализатор NO2/NO – 1 бр. Мисткепчър ВАА – 1 бр. - бр./оп. 12;
3. Модел - CO APMA 370 - Сервизен комплект за анализатор APMA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия, Комплект мембрани за едноглава помпа – 1 бр., Пълнеж за катализатор СО – 1 бр., Мисткепчър ВАА – 1 бр. - бр./оп. 10;
4. Модел - О3 APOA 370 - Сервизен комплект за анализатор APОA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от
24 бр. – 1 кутия, Комплект мембрани за едноглавапомпа – 1 бр., Катализатор DO – 1 бр., UV- лампа – 1 бр., Активен въглен 1 кг – 1бр. - бр./оп. 14;
5. Модел - CxHy APHA 360 - Сервизен комплект за анализатор APHA – 360 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия, Каталитик PUR, Каталитик NMC ,Въздушен филтър 0,3µm – 1 бр Силикагел 1 кг – 3 бр. - бр./оп. 2;
6. Модел - APDA 371 - Филтърна лента 45 - бр./оп.21
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
131647.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисквания за дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.
На основание чл.63, ал.1, т.1, б. “б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, поне 1 /една/ доставка, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на доставки от областта на предмета на поръчката.
Под „доставка, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: Доставка на консумативи за апаратура за контрол качеството на въздуха, в области: качество на атмосферния въздух и/или измервания на емисии на вредни вещества във въздуха.
Доказване на критерия за подбор "Изисквания за дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката":
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел В, точка 1б.


ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА КРИТЕРИЙ "ДЕЙНОСТ С ПРЕДМЕТ И ОБЕМ, СХОДНИ ИЛИ ИДЕНТИЧНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА"
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (по Образец на Възложителя), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранцията за изпълнение е 3 (три) на сто от стойността на договора.
Условвията за гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор към документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.
Основания за отстраняване по националното законодателство:
1. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.
2. На основание чл.4, т.23, вр. с чл.14 и чл.17, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.
3. Участник, за който е налице основанието по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущетво.
4. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
5. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка;
6. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към ЗОП;
7. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
8. Участници, които са свързани лица;
9. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва