Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/42
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящото възлагане на обществена поръчка е в изпълнение на договор № BG05SFOP001-2.006-0028- С01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/02/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   890041   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.01.2019 г.  22.01.2019 г. 
2   890043   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.01.2019 г.  22.01.2019 г. 
3   912567   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.05.2019 г.  20.05.2019 г. 
4   1017619   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.07.2021 г.  28.07.2021 г.